Trivialt

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (618 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
För att förstå den indelning vi idag har av vetenskaper bör man gå tillbaka till de gamla grekiska filosoferna och de skolor som delvis växte fram i deras efterföljd.
Särskild vikt bör läggas vidAristoteles (384-322 f.Kr.). Den viktigaste distinktionen han gjorde var den mellan teoretiska och praktiska discipliner. Teoretiska var sådana som människan inte kunde påverka, lagbundenhet som gällervare sig vi gillar det eller ej. Praktisk vetenskap var motsatsen. Här hade människan friheten att välja mellan olika alternativ.Etiken var en praktisk vetenskap. Här diskuterades riktlinjerna för ettgott mänskligt handlande. Även politiken var en praktisk vetenskap. Ur etiken kunde man också bryta loss en ekonomisk teori som utredde rättmätiga och orättmätiga ekonomiska relationer mellanmännsikor.
Man kan alltså säga att det som idag kallas för samhällsvetenskaper har stora likheter med vad Aristoteles kallade praktiska vetenskaper.
På 200- eller 300-talen e. Kr. fixerades tvåämnesgrupper kallade trívium (de tre vägarnas möte) och quadrivium (de fyra vägarnas möte). Dessa två ämnesgrupper levde sedan vidare i närmare 1500 år.
Ur trivium kommer ordet trivial. De tre trivialavägarna/ämnena var grammatiken (förmågan att använda språket på ett korrekt sätt), retoriken (färdigheten att övertyga med ordens hjälp) och dialektiken (konsten att i debatter ställa argument mot argumentoch på den vägen komma fram till sanningen).
Man kan säga att trivium utgjorde grunden för dagens humanvetenskaper. Alltså utgångspunkten för de idag humanistiska och samhällsvetenskapligafakulteterna.
Quadrivium var utgångspunkten för den naturvetenskapliga fakulteten. I quadivium ingick aritmetik, geometri, astronomi och musik.
Trivium och quadrivium utgjorde i de gamla universiteten självastommen i den filosofiska fakulteten. Den filosofiska fakulteten sågs som den lägre eller den mer elementära/grundläggande eftersom alla nyblivna studenter började sina studier där. Ville man...
tracking img