Tutorial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (598 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex
La comunicació: 2
Els elements lingüistics: 2
Tipus de comunicació: 3
Elements de la negociació: 4
Tipus de negociació: 4
Tipus de negociadors que hi ha: 4

La comunicació:Definició:
* La comunicació és un procés en el qual una persona, que anomenem emissor, envia un missatge a un receptor que es el destinatari del missatge.
Els elements lingüistics:
Elements queintervenen a la comunicació:
* Emissor: Persona o persones que emeten el missatge (verbal o no verbal).
* Missatge: Objecte de la transmissió, la informació de l’emissor transformada a travésd’un codi.
* Receptor: Persona o persones que reben el missatge i les descodifiquen. Es pot donar el cas que un missatge sigui interpretat de diferents maneres.
* Canal: Mitjà a través del qual estransmet el missatge verbal o no verbal. Ex:
* L’aire que travessa la veu
* Una carta
* Un tauler d’anuncis
* Un ordinador

* Codi: Sistema de signes i reglesidentificables per l’emissor i el receptor; si aquest darrer desconeix el codi que usa l’emissor, no hi ha comunicació. El codi més utilitzat es el verbal.
* Context: Situació real en la qual té lloc lacomunicació.
* Feedbac: La resposta que dona el receptor al emissor.
Dificultats i obstacles en la comunicació:
* Es produeix quan el receptor intenta descodificar un missatge, topa amb unesbarreres que en dificulten la comprensió.

Obstacles físic
* Son interferències que hi ha a l’ambient i entorpeixen la comunicació, com ara el soroll d’una moto quan truquem des de d’una cabina.Altres barreres físiques poden ser la il·luminació, l’espai, la temperatura ambiental i els equips o materials tècnics.
Obstacles psicològics
* Em de destacar el següent:
* Les emocions.* La personalitat
* Les idees
* La posició jeràrquica
Tipus de comunicació:
* Tractarem els tipus principals de comunicació que tenen lloc a l’empresa, en concret en la comunicació...
tracking img