Tx de fm

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2638 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Technika RTV

15
modulacji amplitudy sygnału tzw. podno− śnej o częstotliwości 38 kHz. Do tego celu wykorzystuje się modulator zrównoważo− ny, co daje efekt wytłumienia fali nośnej. W podanym zakresie częstotliwości miesz− czą się obie wstęgi boczne. W celu iden− tyfikacji odbioru audycji stereofonicznej i odtworzenia podnośnej w dekoderze od− biornika stereofonicznego, dodawany jest sygnałtzw. pilota o częstotliwości 19 kHz. Zawartość tego sygnału nie powinna prze− kraczać 10% maksymalnej wartości sygna− łu L+P. Odbiornik stereofoniczny wyposa− żany jest w tzw. dekoder stereofoniczny, który odzyskuje z zespolonego sygnału ste− reofonicznego sygnały kanałów L i P. Sche− mat blokowy modulatora pokazuje rys. 1. Sygnały wejściowe L i P podawane są do układów preemfazy P. Układy te sąfil− trami górno przepustowymi RC. Preemfa− za powoduje uwypuklenie częstotliwości wysokich po stronie nadawczej. W odbior− niku stosowane są układy tzw. deemfazy o działaniu odwrotnym (filtr dolnoprzepu− stowy RC). W efekcie działania obu tych układów uzyskuje się zmniejszenie pozio− mu szumów w odbieranym sygnale. Stała czasowa filtrów dla zakresu CCIR (87,5÷108 MHz) wynosi 75 ms. Regulację poziomusygnału wejścio− wego umożliwia stereofoniczny potencjo− metr P1. Następnie sygnały podawane są do wtórników wejściowych W1L i W1P. Filtry dolnoprzepustowe FDP L i FDP P ograniczają zakres częstotliwości sygnału wejściowego do 15 kHz. Ograniczenie to zmniejsza możliwość interferencji z sygna− łem pilota (19 kHz). Sygnały z wyjść fil− trów podawane są do układu sumującego S i do układu sumatoraróżnicowego L−P. Różnica sygnałów L−P podawana jest do zrównoważonego modulatora amplitu− dy MZ. Jako częstotliwość nośna wykorzy− stany jest sygnał 38 kHz z generatora RC. Powinien to być generator kwarcowy, ale „konia z rzędem” jeśli komuś uda się zdo− być kwarc o częstotliwości 38 kHz. Na wyjściu modulatora uzyskuje się tylko wstęgi boczne przy prawie całkowitym wytłumieniu nośnej. Filtr FDPogranicza pasmo sygnału po modulacji do 53 kHz. Zmodulowany sygnał różnicy po wzmoc− nieniu we wzmacniaczu WR podawany jest do układu sumującego S. Przez podział częstotliwości sygnału nośnej 38 kHz uzyskuje się sygnał pilota o częstotliwości 19 kHz. Sygnał ten poda− wany jest do układu sumującego. Zsumo−

Stereofoniczny modulator UKF FM
W artykule przedstawiono modulowany generator w.cz. zawierającykoder stereofo− niczny. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest doprowadzenie sygnału stereofoniczne− go na wejście antenowe samochodowego odbiornika radiowego. Pozwoli to na podłą− czenie sygnału z przenośnego odtwarzacza CD AUDIO lub MINI dysku bez potrzeby ingerowania w układ odbiornika. Wymagany jest typowy rozdzielacz antenowy, aby jed− nocześnie podłączyć sygnał z anteny. Może być wykonany wwersji monofonicznej.

Dane techniczne:
Czułość (1 kHz) Rezystancja wejściowa Pasmo (m.cz.) Preemfaza Zakres częstotliwości Sygnał wyjściowy Napięcie zasilania Pobór prądu 300 mV 100 kW 50÷15000 Hz 75 ms 87÷108,5 MHz 25 mV/75 W 12 V 25 mA

Koncepcja układu i schemat blokowy
Modulatory FM monofoniczne są dość popularnymi konstrukcjami wśród radio− amatorów i można znaleźć wiele opisówprezentujących mniej lub bardziej udane konstrukcje. Modulator stereofoniczny wymaga specjalnego spreparowania sy− gnału modulującego z wykorzystaniem kodera stereofonicznego. Stopień skompli−

kowania kodera jest znacznie większy od samego generatora – modulatora w.cz. Opisywany modulator składa się tak− że z bardziej rozbudowanego kodera ste− reofonicznego i stosunkowo prostego ge− neratora w.cz.wykorzystującego modula− cję bezpośrednią za pomocą diody pojem− nościowej. Zadaniem kodera jest wytworzenie tzw. zespolonego sygnału stereofoniczne− go (w skrócie ZSS). Sygnał ten był już wcze− śniej opisywany na łamach PE, jednak po− zwolę sobie na przypomnienie jego struk− tury. W paśmie podstawowym (50÷15000 Hz) przesyłana jest suma kana− łów stereofonicznych L+P. Jest to sygnał monofoniczny...
tracking img