Uioi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1038 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HUMANISME

1.-Definició

Humanisme és el nom amb què és conegut el corrent que renova la mentalitat europea a partir dels estudis filològics clàssics, que es va iniciar a Itàlia el segle XIV i es va estendre per Europa en els dos segles següents dins del període històric que coneixem com a Renaixement.


2.-Context sociocultural

El segle XIV i part del segle XV estan dins de la BaixaEdat Mitjana com un període de forta crisi econòmica, política i social a tot Europa. En l’ordre econòmic, Europa es va veure sotmesa a una forta recessió com a conseqüència d'un canvi de clima. Les pluges del qual van fer malbé les collites del continent. 
Aquesta situació de desequilibri entre producció i població va provocar un esclat de fam gairebé generalitzat, que ja s'havia iniciat al finaldel segle XIII. A la fam es va afegir, a més, la propagació de l'epidèmia de pesta negra.És aquest un període caracteritzat també per guerres freqüents, que ocasionaven molts morts.
En aquest context de crisi económica i social,  les institucions polítiques, culturals ireligioses es van veure sotmeses igualment a nombroses tensions.La monarquia i la noblesa van tindre lluites de poder (Guerradels Cent Anys, lluites entre el Pontificat l'Imperi, crisis de poder a la Península Itàlica).
A mitjans de segle XV, Europa va tornar a resurgir, amb noves perspectives polítiques, culturals, etc que van despres iniciarien el camí a la modernitat.


3.-Ideologia

4.-Temes

Amor, natura, filosofia, historia, mitologia.
Sobretot temes que van tratar els autors classics, romans igrecs.

5.-Autors importants

A Europa: Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Mathias Ringmann.
A Espanya: Lázaro de Velasco, Vicent Mariner, Juan de Molina.
A la Corona D’Aragó: Antoni Canals i Bernat Metge.

6.-Obres

Lo Somni , El Principe, Utopía.

7.-Humanisme a la Corona d’Aragó


L’Humanisme a la Corona d’Aragó te dos etapes:
La primera etapa on estaven Bernat Metge iAntoni Canals, que era la época més esplendorosa de la Corona politicament, culturalment i económicament.
La segona etapa: Que naix pels contactes amb Napols i Avinyó, conquerides per la Corona.
A la Corona d’Aragó hi ha un especial interés en els autors clássics, per aixó hi han mots clássics a la nostra llengua i abundants traduccions llatines i gregues a la nostra llengua.
A la Coronal’humanisme va arrivar molt rápid gracies al contacte litoral.
Etapes:

Primera etapa. Introducció del moviment: 1378-1416 (de Joan I aFerran I).

Segona etapa. Contactes vius amb Itàlia: 1416-1458 (regnat d'Alfons el Magnànim i Cort de Nàpols).

Tercera etapa. Aparició de la impremta, moments de plenitud i ràpida decadència: 1458-1518 (de Joan II a Ferran II)


8.-Característiques del’humanisme

El ideal lingüístic de l’humanisme era aconseguir una llengua clara, bonica i fácil, fugint de sinónims i cultismes innecesaris.
La sintaxi es serena sense transformar la frase sense sentit, es busca claredat i bellesa.
S’intenta buscar l’armonia perfecta a l’escriptura, encara que també s’usaven llatinismes.
Podíen usar essers mitológics a les seues obres.
En la lírica s’usava la métricaitaliana.

ANTONI CANALS

Vida
Antoni Canals va nàixer a València cap a L’any 1352. Molt jove va ingressar en l’orde dels dominics, on va ostentar diferents càrrecs al Ilarg de la seua vida. Va ser deixeble de fra Vicent Ferrer, i va estudiar diverses disciplines com lògica ,filosofia, gramàtica i teologia.El 1391 el rei Joan I li encarrega la traducció d'algunsllibres en llatí a llengua vulgar. El 1395 pren possessió de la càtedra de teologia de la catedral de València que havia deixat vacant fra Vicent Ferrer, i uns anys més tard apareix com a capellà del rei Martí I L’Humà. Antoni Canals no va estar exempt de l'atmosfera acusatòria que envoltava l’ambient cortesà, tot i que els seus problemes no van ser tan greus com els que va patir Bernat Metge....
tracking img