Unidad didáctica lengua catalana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4485 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|GRUP CLASSE |DURADA |PERÍODE |CURS ESCOLAR |PROFESSOR/A |
|3er curs. Cicle mitjà. |10 sessions |3er trimestre |2011 ||
|ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA |TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT |
|ELS MEUS AMICS Es tractarà la llengua catalana oral i escrita a l’hora que es fomentaran valors com la igualtat, l’afecte i l’empatia.Paral·lelament a les sessions a l’aula l’alumne haurà de realitzar activitats |
|complementàries a casa que serviran per assegurar una correcte assimilació dels continguts treballats a l’aula. |
|OBJECTIUS D’APRENENTATGE |COMPETÈNCIES BÀSIQUES|CONTINGUTS |CRITERIS D’AVALUACIÓ |
|(1)Participar de forma adequada en les |COMUNICATIVES |DIMENSIÓ COMUNICATIVA |(1)Participa de forma adequada en les |
|situacions comunicatives habituals en el |Competènciescomunicativa lingüística i audiovisual |Parlar i conversar |situacions comunicatives habituals en el |
|context escolar i social, respectant les |Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita |- Activitat guiada a l’entorn de l’amistat. |context escolar i social, respectant les |
|normes d’interaccióoral i mostrant interès i|per aprendre a expressar les opinions i concepcions |- Confrontació i consens entorn un cas. |normes d’interacció oral i mostrant interès i|
|respecte quan parlen els altres. |personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals|- |respecte quan parlen elsaltres? |
|(2)Realitzar exposicions o intervencions |i satisfer les necessitats individuals i socials. |- Acord sobre un joc i les seves regles. |(2)Realitza exposicions o intervencions orals|
|orals adaptant el to de veu o el gest a la |Expressar-se oralment adequant les formes i el contingut |- Intervencions coherents i respectant les demes.|adaptant el to de veu o el gest a la situació|
|situació comunicativa. |als diferents contextos i situacions comunicatives, |-Capacitat per assolir una pronuncia correcte. |comunicativa? |
|(3)Comprendre i extreure informacions |mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. |Escoltar icomprendre |(3)Compren i extreu informacions rellevants |
|rellevants de textos escrits presentats en |Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en |- Comprensió de textos per obtenir informació i aprendre. |de textos escrits o materials presentats? |
|diferents suports. |l’àmbit escolar i en el context social icultural proper. |- Respecte per la paraula dels demes. |(4)Escriu textos de diferents tipologies i |
|(4)Escriure textos de diferents tipologies i |Comprendre textos escrits centrats en el tema tractat i en|- Explicació de les idees claus d’un text. |que responen a diferents situacions? |
|que responguin a diferents situacions a...
tracking img