Uso linguistico

Páginas: 2 (459 palabras) Publicado: 22 de abril de 2010
USO LINGUÍSTICO DO GALEGO. O GALEGO NA PUBLICIDADE.

1. O GALEGO (Páx. 2)
2. LINGUA HABITUAL EN GALICIA (Páx. 2)

2.1. LINGUA HABITUAL SEGUNDO IDADE (Páx. 4)
2.2. LINGUA HABITUAL SEGUNDO NIVELDE ESTUDOS (Páx. 7)
2.3. LINGUA HABITUAL SEGUNDO CLASE SOCIAL(Páx. 8)

3. LINGUA HABITUAL DE LECTURA(Páx. 9)
4. LINGUA GALEGA NO SEO DA FAMILIA(Páx. 11)

4.1. TRANSMISIÓN-REGRESIÓN(Páx. 13)5. HIPÓTESE(Páx. 14)
5.1. METODOLOXÍA EMPREGADA(Páx. 20)
5.2. RESULTADOS (Páx. 28)
6. CONCLUSIÓNS(Páx. 33)
7. BIBLIOGRAFÍA (Páx. 35)

1. O GALEGO.

Galicia e unha nación na que coexistendous idiomas, tanto a nivel oficial como o nivel da rúa, a política lingüística debe estar dirixida a regulación do uso de ambas linguas, pero sempre respectando o mesmo tempo os dereitos lingüísticos decada cidadán, fale o idioma que fale.
O galego é a lingua propia de Galicia, pero como xa dixen, é oficial xunto ao castelán. Está estreitamente emparentado co portugués, co cal formou unidadelingüística durante a Idade Media.

2. LINGUA HABITUAL EN GALICIA
O galego é a lingua habitual de gran parte da poboación galega. Os individuos que falan só ou preferentemente galego constitúen unhaelevada proporción.
As provincias con maior número de galegofalantes habituais son Lugo e Ourense. Pola contra, os núcleos máis castelanizados atópanse concentrados na costa norte da Coruña e no oeste dePontevedra, pero incluso aquí a porcentaxe de galegofalantes é alta.

As porcentaxes de pais galegofalantes, aínda que son elevadas, son menores que as porcentaxes de avós, xa que as porcentaxes depersoas maiores galegofalantes son moi elevadas, unha gran maioría son monolingües.

A pesares de ser o galego a lingua habitual, este convive con outra, o castelán, o que dá lugar ao que se coñececomo bilingüismo, o cal é unha práctica moi habitual en Galicia. Aínda así, hai que destacar que o monolingüísmo continúa predominando en galego.

Un feito destacable é que na xeración dos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Uso De La Linguistica
  • Uso Linguistico
  • Uso linguistico
  • ESTRATIFICACIÓN DEL USO LINGÜÍSTICO
  • REGISTROS DE USO LINGÜÍSTICO
  • Norma y uso linguistico
  • Uso linguistico cubano
  • La Intoxicación Lingüística. El Uso Perverso De La Lengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS