Valenciano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (650 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Bloc 2. Sociolingüística. Valencià: Llengua i Literatura. 2n de Batxillerat. Curs 2010-2011. Tema 2. Tipus de registres lingüístics: a) Registres bàsics: La llengua col·loquial*. Característiques: -Camp: conjunt de temes referents a la vida ordinària. Lèxic limitat i repetitiu, mancat d’afany d’exactitud i de precisió - Mode: oral espontani o escrit no preparat (notes familiars, xat..) Depénenormement del context, fet que permet estalviar multitud de recursos verbals i de conferir agilitat i concisió al discurs. -Tenor funcional: Finalitat bàsicament interactiva: es tracta de crear,mantenir i reforçar el contacte social. S’aconsegueix amb recursos paralingüístics (gestos, entonació, intensitat de la veu...) i lingüístics (eufemismes, disfemismes, termes argòtics, augmentatius,diminutius, recursos estilístics...) La sintaxi és simple, abundància de tematitzacions, pleonasmes, repeticions, vacil·lacions, elisions, oracions inacabades. - Tenor personal: Informal. La llengualiterària. Característiques: És aquell que s’empra en la literatura de creació. No es tracta d’un registre únic, sinó d’un complex de registres que tenen en comú una lata elaboració i que tenen per finalitat lacreació d’emoció i plaer. Dins la llengua literària s’inclouen altres registres bàsics com el col·loquial, encara que en aquest cas es trcta d’una reelaboració d’aquest per mitjà de la literatura iatrav´res dels recursos retòrics adients. La llengua científica. Característiques: Registre que engloba el conjunt de característiques pròpies dels textos científics. - Camp: Tècnic. El lèxic emprat ésprecís, biunivoc i universal. - Mode: Escrit o oral no espontani. -Tenor funcional: Finalitat informativa o instructiva. La llengua presenta un grau de formalització alt (ús dels llenguatgessimbòlics de les matemàtiques, la física o la química), s’empren oracions enunciatives, la veu passiva, la passiva reflexa i les construccions amb hom.per a denotar impersonalitat i objectivitat. - Tenor...
tracking img