Vonderpollen

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3530 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANTONI JOSEP BERNAT SASTRE

Prova d'avaluació continuada número 2. Mòdul 2

Plantilla de solució

BLOC 1
EXERCICI 1 (1 punt)
En aquest exercici et proposem aprofundir en la diferent tipologia de fets comptables que alteren el patrimoni net treballat en la PAC1. Recorda que un fet comptable és aquell esdeveniment que altera, quantitativament o qualitativament, alguna de les massespatrimonials de l’empresa i només aquests són els que es registren comptablement.
En una societat s’han produït un conjunt de fets comptables. És demana classificar els fets comptables segons el nombre d'elements, segons com afecten les estructures i segons com afecten el patrimoni net de l'empresa.
1. Arriba el venciment de dues factures que li deu un dels seus clients habituals. Lasocietat cobra puntualment per transferència bancària.
2. L’empresa paga mitjançant transferència bancària un deute que tenia amb un proveïdor.
3. La companyia augmenta el seu capital social utilitzant part de les reserves que tenia acumulades.
4. L’empresa compra una carreta elevadora retràctil pel taller-magatzem. Paga un 30% del import total mitjançant transferència bancària i esfirmen dues lletres a dos i quatre mesos per la resta de l’import pendent de pagament.
Important: A la plantilla per a la solució de la PAC2 es facilita una taula per respondre a aquesta segona pregunta. S’ha de marcar les caselles adequades amb una X.
L'alumne haurà de justificar breument la classificació dels fets comptables en l'espai habilitat per a això en la pròpia plantilla.

||Segons el nombre d'elements |Segons el seu efecte sobre les estructures |Segons el seu efecte sobre el patrimoni net|
|Fets comptables |Simples |Composts |Expansius |Reductius |Neutres |Modificatius |Permutatius |
|Fet 1 |X | | ||X | |X |
|Fet 2 |X | | |X | | |X |
|Fet 3 |X | | | |X |X | |
|Fet 4 ||X |X | | | |X |

|Justificació classificació fet nº1: |
|És un fet comptable simple, només intervenen dues comptes. En quan al seu efecte sobre les |
|estructures és neutre perqué no modifica ni laE.Econòmica(aumenta un bé de l'empresa i en canvi |
|disminueix un dret) ni la E. Financera (és manté igual). Segons el seu efecte sobre el Patrimoni |
|Net no és veu alterat, per tant és permutatiu. |
| |
||
| |
| |

|Justificació classificació fet nº2: |
|Ës un fet comptablesimple (dues comptes).Tant l'estructura Econòmica(baixa un bé,menys líquid |
|perqué paga un deute d'un proveídor) tant l'Estructura Financera (menys obligació), por lo tant el |
|seu efecte és reductiu. El seu efecte sobre el Patrimoni Net és permutatiu, ja que no l'altera. |
| |
|...
tracking img