Yaroslav

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1906 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВСТУП ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права

Укладач:
проф. Муравйов В.І.

ВСТУП ДО ПРАВАЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності
7.030400 „Міжнародне право”

Затверджено
на засіданні кафедри
протокол № 9
від 24 квітня 2009 рокуЗав. кафедри
______________ В.І. Муравйов
В.о директора Інституту
міжнародних відносин
________________ В.В.Копійка

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни „Вступ до права Європейського Союзу”Укладач: д.ю.н., проф. Муравйов Віктор Іванович

Лектор: д.ю.н., проф. Муравйов В. І.

Викладач: д.ю.н., проф. Муравйов В. І.

Погоджено
з науково-методичною комісією
«____» ______________ 2009 р.

__________проф. Коппель О.А.

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Вступ до права Європейського Союзу" є складовою освітньо-професійноїпрограми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" зі спеціальності 7.030400 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародні відносини". Викладається на ІІІ курсі 8 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 14 год., семінарських – 4 год., самостійна робота – 72 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

Метою і завданням навчальної дисципліни "Вступ до права ЄвропейськогоСоюзу" є ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання європейської економічної інтеграції, а також підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну та дослідницьку роботу в галузі європейського права.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Вступ до права Європейського Союзу" є договірне закріплення основ функціонування Європейського Союзу;особливості інституційного механізму європейської інтеграції; правових засад зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Вимоги до знань та вмінь
В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:
- основні теоретичні проблеми правового регулювання європейської інтеграції;
- методи дослідження права Європейського Союзу;
- загальні принципи та джерела праваЄвропейського Союзу;
- спецфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн.
В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:
- застосовувати отриманні знання для вирішення практичних ззавдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом;
- аналізувати джерела права Євросоюзу;
- оцінювати стан відповідностізаконодавства України з правом Євросоюзу;
- орієнтуватися в літературі за фахом.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності
Нормативна навчальна дисципліна "Вступ до права Європейського Союзу" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Міжнародне публічне право”,„Міжнародне приватне право” і є базовим курсом для дисциплін спеціалізації „Європейське право”, зокрема „Міжнародне публічне право”, „Міжнародне приватне право” і є базовим курсом для дисциплін спеціалізації „Європейське право”, зокрема „Інституційне право ЄС”, „Спільна зовнішня політика та політика безпеки”, „Право зовнішніх зносин Євросоюзу”, „Основні свободи...
tracking img