Yeahh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (483 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
-DATA DE APROVACIÓ DEL NOU ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA
Fou aprovat el maig de 2006 per les Corts Generals espanyoles després d'una substancial modificació i fou aprovat en referèndum pel poblede Catalunya el 18 de juny de 2006. És vigent des del 9 d'agost de 2006.

REDACCIÓ DELS PRIMERS ARTICLES DEL NOU ESTATUT
ARTICLE 1. CATALUNYA
Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seuautogovern constituïda en comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
ARTICLE 2. LA GENERALITAT
1. La Generalitat és el sistemainstitucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.
2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix elcapítol V del títol II.
3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els qualsaquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.
4. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i laConstitució.
ARTICLE 3. MARC POLÍTIC
1. Les relacions de la Generalitat amb l'Estat es fonamenten en el principi de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qualla Generalitat és Estat, pel principi d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.
2. Catalunya té en l'Estat espanyol i en la Unió Europea el seu espai polític i geogràfic dereferència i incorpora els valors, els principis i les obligacions que deriven del fet de formar-ne part.
ARTICLE 4. DRETS I PRINCIPIS RECTORS
1. Els poders públics de Catalunya han de promoure el pleexercici de les llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i...
tracking img