A.1. els fonaments del currículum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1988 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A.1. ELS FONAMENTS DEL CURRICULUM

- INTRODUCCIÓ:

Entenem per currículum “ tot tipus de disposicions i processos que cada societat posa en marxa per fer efectiu, a través de l’escola, que els nens i nenes i joves rebin una educació i es faciliti el seu desenvolupament personal i social”.

El desenvolupament del currículum a cada centre i a cada aula implica disposar d’autonomia curricular,és a dir, que l’equip docent responsable de la seva aplicació, pugui adaptar el currículum a les característiques del grup de nens i nenes i la situació socioeconòmica i lingüística del centre i del seu entorn social.

El currículum estableix, per a cada cicle, els continguts ( de fets i conceptes, procediments i actituds i valors) i criteris d’avaluació que el centre distribuirà i seqüenciaràal llarg del cicle, i concretarà en unitats de programació i/o projectes de treball.

El punt de partida de la programació és, per tant, la seqüenciació intranivell dels continguts curriculars establerts per la legislació per a una àrea, assignatura o matèria. En aquesta seqüenciació intranivell ( dins d’un mateix nivell o curs) els continguts de nivell es distribueixen en unitats de treball queanomenem “unitats didàctiques”. La unitat didàctica s’entén, doncs, com un conjunt coherent de treball que comparteix uns principis comuns.

Per tant direm que una “unitat didàctica és una unitat de treball ordenada i seqüenciada que es pot definir com l’organització de tots els elements que intervenen en el procés d’ensenyament- aprenentatge amb una coherència interna metodològica orientada aguiar la pràctica educativa durant un període de temps determinat”.

- INTENCIONALITAT EDUCATIVA:

La intencionalitat educativa de la qual parteixo és una unitat didàctica de coneixement del medi social i cultural. Està adreçada als alumnes i les alumnes de 5è de primària (de cicle superior), d’una escola concertada, d’una sola línea, d’un poble de la comarca d’Osona.

Partint delprojecte curricular del centre, una de les finalitats que es persegueixen en l’àrea de coneixement del medi social i cultural, per a cicle superior, és “ conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials culturals i històrics en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal i progressar en el sentiment de pertinença al país”.

La programació presenta, asimple vista, una bona estructuració. El primer que trobem és el títol de la unitat, que en aquest cas és “El relleu i els rius de Catalunya”, seguit d’una breu explicació del què es tractarà en la unitat. També hi ha un quadre en el que s’explica a l’àrea a la qual fa referència, la durada aproximada de sessions ( cada sessió equival a una hora de classe),i el curs i cicle al qual fa referència.En un altre quadre trobem els objectius generals que es treballen ( extrets del PCC). Entre els objectius generals, un d’aquests és: “Identificar les principals unitats de relleu de Catalunya i la xarxa hidrogràfica”.

Dins d’aquest mateix quadre trobem els continguts ( de procediments, conceptes i actituds i valors). Quan parlem de continguts ens referim a aquells objectes del procésd’ensenyament – aprenentatge que necessitem per aconseguir el desenvolupament integral dels alumnes.

Els continguts escollits són els de conceptes, és a dir, els nous coneixements que els alumnes han d’adquirir i que estan associats als procediments i actituds que se’n deriven.

Els continguts de conceptes de la unitat didàctica són:

- Les unitats de relleu de Catalunya.

-Diferents tipus de mapes.

- Les xarxes hidrogràfiques de Catalunya.

- Els rius de Catalunya.

- Les costes Catalanes.

- L’escala d’un mapa.

- L’estalvi d’aigua.

Seguit dels objectius i els continguts, trobem un altre punt que fa referència a la relació que té la unitat amb altres àrees ( interdisciplinarietat), i l’eix transversal que se’n deriva. En aquesta...