A unifr

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AS LEIS EN ESPAÑA
As leis son disposicións emanadas dos órganos lexislativos, constituidos polos representantes do pobo en quenes resíde a soberanía nacional.
1. As leis orgánicas e as leisordinarias:
Leis orgánicas e leis ordinarias é o nome que reciben aquelas leis emanadas directamente das cortes xerais, as diferenza entre elas é que as leis orgánicas requiren ser aprobadas,modificadas ou no seu caso derogadas por maioría absoluta no congreso mentres que as leis ordinárias só requiren maioría simple de votos dos presentes nas sesións respectivas de ambas cámaras. Ambasencóntranse situadas xerárquicamente debaixo da constitución posto que a constitución prohíbe que as materias reservadas á lei orgánica sexan obxecto de delegación lexislativa e por outra parte, porque poidanser obxecto de iniciativa popular.
As leis orgánicas regulan o seguinte conxunto de materias:
• Dereitos Fundamentais da persoa e da Liberdade Pública.
• Estatutos de Autonomía.
• Réximes ElectoraisXerais.
• As demáis que se establezan na Constitución. Exemplo: referéndum, estatutos das Forzas Armadas…
As leis ordinarias, regulan todas as materias non resevadas á lei orgánica.
2.Leisautonómicas:
As diversas comunidades autónomas contan con parlamentos ou asambleas lexislativas que conforme a diversos procesosconstitucionais poden dictar igualmente leis constitucionais para os seús respectivos territorios e dentro do ámbito das súas competencias. Estas leis tratan de facer compatibles e mellorar as relacións entre ascomunidades autónomas e o Estados.
3.A función lexislativa do poder executivo estatal:
Pese a separación de poderes,en todos os países o poder executivo conta coa posibilidade de dictardisposicións xerais con rango de lei. Isto prodúcese porque se considera que a tramitación parlamentaria das leis en sentido extricto é tan complexa que resulta ineludible aceptar que o poder executivo...
tracking img