J.s mill

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (817 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 8 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
QÜESTIONARI DE J.S.MILL

1. Explica quin principi general estableix J. Stuart Mill per delimitar l'esfera pública i l'esfera privada.

El principi que Mill estableix per tal d’establir ellímit entre l’esfera de llibertat privada i l’esfera d’acció pública consisteix en considerar que el paper de la societat ha d’estar limitat per la llibertat individual, és a dir, el límit de les accionsindividuals es troba en la protecció de la societat. La societat només pot intervenir en les decisions personals de cada subjecte a partir del moment que aquestes decisions afecten de manera general ala col·lectivitat. La societat, per Mill, no hauria de tenir cap influència en les decisions que cada subjecte pren quan aquestes només afecten al propi subjecte.
Aquest principi que estableixl’anomena principi del dany i considera que els subjectes han de tenir llibertat individual completa en tot allò que no provoqui cap dany als altres. Des del moment en què la conducta d’un individu (esferaprivada) perjudica o afecta negativament a un altre, l’acció d’aquest ja no recau dins l’esfera privada, sinó que esdevé una conducta que pot ser jutjada socialment (esfera pública).

2. En quèconsisteix la diferència entre opinió i llei segons Stuart Mill?

Una llei és un imperatiu que marca una norma, una imposició que marca l’acció correcta que cadascun dels integrants d’una societathan de complir obligatòriament per tal de regular la convivència.
En canvi, una opinió fa referència a aquelles coses sobre les quals la societat no té poder, és a dir, que no es poden legislar perquèno són vàlides a nivell col·lectiu o no afecten a tota la societat, però que cadascú individualment pot aprovar o no, pot estar-hi d’acord o no.

3. Stuart Mill distingeix al text entre dostipus de deures. Diferencia'ls i compara'ls amb el concepte kantià de deure.

Mill distingeix dos tipus de deures: el deure envers els altres, el deure, les obligacions socials que té cada subjecte...
tracking img