• Vegetación Geografia
  familiar a temps parcial. Baixos rendiments+l'especialització+mecanització crei¬xent dels conreus+nivell educatiu població: el cap de família treballi a 1'explotació agrícola, mentre que la do¬na i els fills es dediquen a altres activitats econòmiques/prop. treball al camp a temps parcial: es combinen les...
  2335 Palabras 10 Páginas
 • Hola
  PAC 1. INTRODUCCIÓ A LA SOCIETAT XARXA: VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT INFORMACIONAL Estructura de la Comunicació |Presentació i objectius | Tot i que es poden detectar estructures en...
  1254 Palabras 6 Páginas
 • Guia Bim
  . . . . . . . . . . . .Page 33 Appendix B: “Example BIM Tools” . . . . . . . . . . . . . . .Page 35 Contractors’ Guide to BIM - Edition One 1 AGC of America Foreword The future of the design and construction industry is going to be driven by the use of technology. The best example emerging...
  17958 Palabras 72 Páginas
 • Pac 2
  PAC 2. COMUNICACIÓ EN XARXA (I): SISTEMA D'INFORMACIÓ DELS MITJANS Estructura de la Comunicació Presentació i objectius Segons alguns autors com Gustavo Cardoso, l'actual sistema de mitjans ens permet identificar dos nusos principals: el sistema d’informació i el sistema d’entreteniment. Dedicarem...
  1562 Palabras 7 Páginas
 • Búsqueda bibliográfica sobre el vidrio
  PUBLICACIONES EN FORMATO LIBRO O EL RESULTADO DE CONFERENCIAS Y JORNADAS. ASIMISMO NOS CEÑIREMOS A UN MARCO CRONOLÓGICO ESTRICTO QUE SITUAMOS ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2008 Y EL 28 DE FEBRERO DEL 2009, POR LO QUE LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN DICHAS REVISTAS NO SE INCLUIRÁN EN EL RESULTADO DE NUESTRA...
  1357 Palabras 6 Páginas
 • Present I Futur Integracíó Europea
  La UE neix per establir tranquil•litat i pau entre les terres europees. Abans de la seva creació ens trobàvem que hi havia una confrontació de models econòmics, el democràtic i el comunista, causants de la guerra freda. L’objectiu polític de la UE és assegurar una consolidació dels països membres...
  2343 Palabras 10 Páginas
 • Consideraciones eticas
  assessed. The research foundations and technology that will support these advances are being developed now and are likely to continue at an accelerating pace as we move into the second century of ability testing. I believe that this lecture offers readers, regardless of technical background, a comprehensive...
  13382 Palabras 54 Páginas
 • Liderazgo
  Psychology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jmp Mathematical psychology: Prospects for the 21st century: A guest editorial$ James T. Townsend 1 Indiana University, Department of Psychological & Brain Sciences, 1101 E. 10th Street, Bloomington, IN 47405-7007, United States article info ...
  14187 Palabras 57 Páginas
 • Fixed Income Analysis
  978-0-470-05221-1 (cloth) ISBN-10: 0-470-05221-X (cloth) 1. Fixed-income securities. I. Fabozzi, Frank J. Fixed income analysis for the chartered financial analyst program. 2006. II. Title. HG4650.F329 2006 332.63’23—dc22 2006052818 Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS ...
  269727 Palabras 1079 Páginas
 • Sustaining soldier performance
  MILITARY PSYCHOLOGY, 21:(Suppl. 1)S9–S22, 2009 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0899-5605 print / 1532-7876 online DOI: 10.1080/08995600802554540 United States Army Science and Technology: Sustaining Soldier Performance Thomas H. Killion Deputy Assistant Secretary of the Army for Research...
  5259 Palabras 22 Páginas
 • Nada
  PAC 4 RESUM DEL TEXT: HABERMAS, TRES MODELOS DE DEMOCRACIA: SOBRE EL CONCEPTO DE UNA POLÍTICA DELIBERATIVA INTRODUCCIÓ JÜRGEN HABERMAS (1929 DÜSSELDORF, ALEMANYA), FILÒSOF I TEÒRIC SOCIAL ALEMANY, FORMA PART DE L’ANOMENADA “SEGONA GENERACIÓ” DE L’ESCOLA DE FRANKFURT. LA SEVA FILOSOFIA ES...
  3431 Palabras 14 Páginas
 • Manual Prensa Hidraulica
  Preparation Non-Destructive Testing Air Content Consistency and Workability Density and Unit Weight 60 65 72 81 87 89 92 ® tel: 1-800-323-1242 fax: 1-970-663-9781 web: www.eleusa.com 59 Concrete ASTM COMPRESSION TESTERS Specifications Capacity. Vertical Clearance. Horizontal Clearance...
  14821 Palabras 60 Páginas
 • series de tiempo
  conceptos que aparecen o no en el presente documento. Objetivo: Explicar la evolución de una serie a lo largo del tiempo y prever sus valores futuros. 1. Introducción (Conceptos clave)  Serie temporal: Conjunto de observaciones Yt, cada una recogida en un tiempo específico t. El tiempo puede ser...
  4208 Palabras 17 Páginas
 • DERECHO
   PAC 1 TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ, ARGUMENTACIÓ I NEGOCIACIÓ. 1. Identifica els actors del conflicte, la relació d'interdependència i La percepció d'incompatibilitat d'objectius. (3 Punts) La identificació dels actors d’un conflicte està vinculada amb dos criteris: -la defensa d’un interès...
  2001 Palabras 9 Páginas
 • Wais-Iii
  pogués aplicar-se. Trencaclosques és una prova opcional que pot substituir a qualsevol prova manipulativa en subjectes amb edats entre 16 i 74 anys. 1 Índex de Comprensió Verbal (CV): (Verbal) - Subtests: Vocabulari, Semblances i Informació - Contingut: Conceptualizació, coneixement i expressió verbal...
  2720 Palabras 11 Páginas
 • Profesora
  draw, do jigsaw puzzles, read maps, daydream. They can be taught through drawings, verbal and physical imagery. Tools include models, graphics, charts, photographs, drawings, 3-D modeling, video, videoconferencing, television, multimedia, texts with pictures/charts/graphs. Bodily-kinesthetic - use the...
  1333 Palabras 6 Páginas
 • Psicologia
  A LA SEGONA INFÀNCIA En aquesta pac treballarem el desenvolupament cognitiu, social, moral i afectiu del nen. També podrem estudiar l’ampliació i diferenciació de la expressió verbal. I finament farem un treball tipus fitxa del col·legi penjat a internet. 1.A.1. En Pere, ha utilitzat el pensament...
  1942 Palabras 8 Páginas
 • Medico
  Mathematics into Medicine! P. Deuflhard∗ O. D¨ssel† A. K. Louis‡ S. Zachow§ , o , , March 5, 2009 Abstract This article presents three success stories that show how the coaction of mathematics and medicine has pushed a development towards patient specific models on the basis of modern medical imaging and...
  7691 Palabras 31 Páginas
 • State Of The Art Of Water Coning Modelling And Operation
  of the oil-water interface, where a thick oil layer Is underlain by a water-saturated layer, and the oil zone Is partially penetrated by a well (Fig, 1), Aa oil production proceeds, the induced potential gradienta cauee the oil-water contact to rise upward, Simulation of water-coning and/or gas coning...
  5162 Palabras 21 Páginas
 • Factor Substitution In Linear Programming: A Methodology And An Application To Cane Alcohol Pricing Policies In Costa Rica
  study is the develop­ ment of a technique to link activity analysis and neoclassical produc­ tion functions, in the context of constrained optimization models. The technique has two major components. First, a procedure was developed to incorporate the isoquants into a linear programming model. ...
  15854 Palabras 64 Páginas