Àcids nucleics

Páginas: 19 (4630 palabras) Publicado: 23 de marzo de 2011
Els àcids nucleics
La composició química dels àcids nucleics
El nom d’àcids nucleics prové del fet que són substancies de caràcter àcid i que es van descobrir a l’interior del nucli de les cèl·lules eucariotes. Es van distingir de les altres substancies del nucli perquè són molt riques en fòsfor, concretament són riques en àcid fosfòric (H3PO4). Posteriorment es van descobrir que contenienquatre tipus de molècules de caràcter bàsic i riques en nitrogen, anomenades, per això bases nitrogenades. Aquestes reben el nom d’adenina (A), guanina (G), citosina (C), Timina (T) i Uracil (U). L’adenina i la guanina s’assemblen a una molècula anomenada purina, per això reben el nom de bases púriques. La citosina, la timina i l’uracil s’assemblen a una molècula anomenada pirimidina, per la qualcosa reben el nom de bases pirimidíniques.

També contenen una pentosa, que pot ser la ribosa o la 2-desoxiribosa, però mai les dues alhora. El nom 2-desoxiribosa fa referència al fet que és una ribosa a la qual falta un grup hidroxil (-OH) en el segon carboni.

Segons la pentosa que contenen, es distingeixen dos tipus d’àcids nucleics: l’àcid ribonucleic (RNA) i l’àcid desoxiribonucleic (DNA).Una altre diferència entre ambdós és que el RNA mai no presenta timina sinó que, en el seu lloc, hi ha la base pirimidínica uracil.

Els àcids nucleics es poden escindir en unes unitats constituïdes, cadascuna d’elles per un àcid fosfòric, una ribosa o una desoxiribosa i una base nitrogena. Cadascuna d’aquestes unitats s’anomena nucleòtid. Si a un nucleòtid li manca el seu grup fosfat rep el nomde nucleòsid. Per tant, de la mateixa manera que les proteïnes són polímers d’aminoàcids, els àcids nucleics es defineixen com Polimers de nucleòtids.

PENTOSES I BASES NITROGENADES |
Pentoses | |
Bases nitrogenades púriques | Adenina (DNA i RNA) | Guanina (DNA RNA) |
Bases nitrogenades pirimidíniques | Uracil(RNA) | Citosina(DNA i RNA) | Timina(DNA) |

Els nucleòsids
Elsnucleòsids es formen per mitjà de la unió d’una ribosa o d’una desoxiribosa amb una base nitrogenada, mitjançant un enllaç N –glicosídic entre el carboni 1’ de la pentosa i el nitrogen 1’ de la base nitrogenada, si aquesta és pirimidínica, o el nitrogen 9, si és una base púrica.

Els nucleòsids s’anomenen afegint la terminació –osina al nom de la base púrica, o la terminació –idina per al cas deles bases pirimidíniques. Per això els noms dels nucleòsids amb ribosa són adenosina, guanosina, citidina i uridina.

Si la pentosa és la desoxiribosa, s’hi anteposa el prefix desoxi-. Així els noms d’aquest nucleòsids són desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina i desoxitimidina.

Els nucleòtids
Els nucleòtids es formen per la unió d’un nucleòsid i un àcid fosfòric, per mitjà d’unenllaç entre el grup hidroxil del cinquè carboni de la pentosa i l’àcid fosfòric. Aquest enllaç rep el nom d’enllaç fosfoèster.

Els nucleòtids tenen un fort caràcter àcid a causa del seu grup fosfat, que s’ionitza.

Els nucleòtids s’anomenen afegint al nom del nucleòsid el terme 5’-monofosfat. A la pràctica se sol emprar simplement la inicial de cada base nitrogenada (A,G,C,T i U) perreferir-se a cada tipus de nucleòtid. A la taula següent podem veure els noms de tots els nucleòtids.

Noms de les bases | Noms dels nucleòsids d’RNA | Noms dels nucleòtids d’RNA |
Adenina | Adenosina | Adenosina-5’-monofosfat (AMP) |
Guanina | Guanosina | Guanosina-5’-monofosfat (GMP) |
Citosina | Citidina | Citidina-5’-monofosfat (CMP) |
Uracil | Uridina | Uridina-5’-monofosfat (UMP) |
Nomsde les bases | Noms dels nucleòsids de DNA | Noms dels nucleòtids de DNA |
Adenina | Desoxiadenosina | Desoxiadenosina-5’-monofosfat (dAMP) |
Guanina | Desoxiguanosina | Desoxiguanosina-5’-monofosfat (dGMP) |
Citosina | Desoxicitidina | Desoxicitidina-5’-monofosfat (dCMP) |
Timina | Desoxitimidina | Desoxitimidina-5’-monofosfat (dTMP) |

Els àcids nucleics
Els àcids nucleics són...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Àcids nucleics
  • Els Àcids Nucleics
  • Resum Tema 7 Acids Nucleics
  • ELS ÀCIDS NUCLEICS. DUPLICACIÓ DEL DNA I LA BIOSÍNTESI DE LES PROTEÏNES
  • UD. 5 INFORMACIÓ GENÈTICA ÀCIDS NUCLEICS I LA SEVA MANIPULACIÓ
  • Acids
  • àcids grasos
  • TEMA 9 CIDS NUCLEICS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS