Analis De Dades

Páginas: 37 (9089 palabras) Publicado: 21 de febrero de 2013
Anàlisi de Dades: Temes 1 i 2
Introducció a l'Estadística
Anomenem estadística a la ciència que tracta sobre l'obtenció d'informació a partir de
dades numèriques. Concretament, ens centrem en l'estadística aplicada, que posseeix
tres grans camps d'estudi principals.
• L'obtenció de Dades: Obtenim dades per respondre preguntes específiques.
• Anàlisi de Dades: Organitzem i descrivim aquestesdades mitjançant gràfics,
resums numèrics i models matemàtics.
• Inferència estadística: Interpretar les dades i extraure conclusions que puguin
aplicar-se a un col·lectiu més ampli, i determinar la fiabilitat de les conclusions.

Mostres
A l'hora d'obtenir dades cal tenir en compte dos conceptes claus: una població és el
conjunt d'individus que volem estudiar, i una mostra són elsindividus -o la part de la
població- que realment estudiem. Hi han diversos mètodes per escollir una mostra, hi
han mètodes -o formes d'obtenir la mostra, millor dit- que poden portar a conclusions
falses. Dividirem els diversos mètodes en mostres esbiaixades -o males mostres- i
mostres no esbiaixades.
Les mostres esbiaixades són aquelles que afavoreixen a certs sectors de la població
respecte unsaltres, és a dir, les que no donen la mateixa probabilitat a cada individu de la
població a poder ser escollit. Hi han dos grans tipus:
• Mostra de Voluntaris: Són les persones que tenen un interès particular en
respondre en el tema d'estudi i, per tant, s'ofereixen voluntaris per participar. Per
exemple, si a la TV formulen la pregunta de si certa persona hauria d'anar a la
presó i aquestapersona té molts enemics, està clar que el resultat de la pregunta
no reflectirà la realitat.
• Mostra de Conveniència: És aquella on s'escullen els individus de més fàcil
accés. Exemple: les campanyes de degustació de cert aliment.
Les mostres no esbiaixades són aquelles que donen la mateixa probabilitat a cada
individu de la població a poder ser escollit. N'hi han de diversos tipus, segonsla mida de
la població.
• Mostra Aleatòria Simple (MAS): Una MAS de tamany n consta de n individus
d'una població escollits de forma tal que cada individu té les mateixes probabilitats
de ser triat. El procés de selecció o tria es fa a l'atzar, a través de programes
estadístics, o bé mitjançant una taula de dígits aleatoris.
Aquesta taula es caracteritza per tenir nombres independents -saberuna part de la
taula no atorga informació sobre les altres- on cada valor té la mateixa probabilitat
de ser qualsevol dígit entre el 0 i el 9 . Així, donem una xifra a cada individu,
escollim una fila de la taula i ens fixem en els últims dígits dels números:triem
l'individu que té un nombre que coincideix amb els últims dígits d'un número de la
taula, i així per a cada individu.
• MostraAleatòria Estratificada: Divideix la població en grups d'individus similars
(estrats) i després fa MAS en cada estrat per combinar-les posteriorment i formar
una mostra completa.
• Mostra en Etapes Múltiples:Aplica MAS per etapes. Per exemple, primer a la
ciutat, després a un barri, posteriorment a un carrer i finalment a un pis. La primera
mostra pot ser estratificada.

L'Enquesta i elsseus Possibles Problemes
A l'hora de realitzar l'enquesta, a més de fer preguntes relatives al que volem estudiar,
s'han de fer també qüestions relacionades amb les característiques de l'individu (sexe,
edat, feina...). A més, fins i tot si el mètode de tria de la mostra ha estat a l'atzar, poden
haver-hi problemes:
• Falta de Cobertura: Alguns grups de la població queden fora del procés deselecció de la mostra. Per exemple, grups marginals.
• Manca de Resposta: Quan un individu no vol col·laborar o no pot ser contactat.
• Biaix de Resposta: Els enquestats poden mentir si se'ls pregunta sobre
comportaments impopulars o il·legals. La falta de memòria de l'entrevistat també
pot influir.
• Redactat de Preguntes: Certes preguntes poden generar confusió o induir a
una resposta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisa
  • analis
  • Analis
  • analis
  • Analises
  • Analis
  • Dada
  • Dadada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS