Comentari de text descartes

Páginas: 4 (937 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2015
Anna Roigé Feixas
6/2/2015
Campus Esart
COMENTARI DE TEXT FILOSOFIA
OPCIÓ A
Observo que entre la ment i el cos hi ha una gran diferència en el fet que el cos per la seva naturalesa ésdivisible, i la ment és completament indivisible. En efecte, quan considero la ment, és a dir, a mi mateix només com una cosa que pensa, no en puc distingir cap part, sinó que em concebo com una cosa única iíntegra. I encara que sembla que tota la ment està unida a tot el cos, si perdés un peu, un braç o qualsevol altra part del cos, sé que no per això se suprimiria cap part de la ment. I de les facultatsde voler, de sentir, d’entendre, etc., no se’n pot dir pròpiament parts, perquè és una i la mateixa ment la que vol, sent, entén, etc. Però amb les coses materials o extenses passa tot el contrari: jaque no n’hi ha cap que no es pugui dividir fàcilment en parts amb el pensament, i per això entenc que és divisible. I això bastaria per a ensenyar-me que la ment és del tot diferent del cos, si no hosabés ja d’abans.
René DESCARTES, Meditacions metafísiques, VI
1.Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
[2 punts]
Lesidees principals del text de Descartes són: la diferenciació entre cos, naturalesa de la qual és té diferents parts i és divisible, i la ment, substància innata i sense divisió possible. Amb aquestesdiferències, podem dir que la idea fonamental del text és la del dualisme cartesià, i que, per tant, la ment no és el mateix que el cos ni forma part d’aquest.
2.Expliqueu breument (entre cinc iquinze paraules en cada cas) el significat quetenen en el text els mots o les expressions següents:
[1 punt]
a)«ment»: Substància on s’hi troba l’acte de pensar.
b)«coses materials o extenses»: Totallò mesurable que ocupa un lloc en el món físic.
3.Expliqueu i justifiqueu per què afirma René Descartes en el text: «I això bastaria per a ensenyar-me que la ment és del tot diferent del cos, si...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentario De Texto De Descartes
  • Comentari de text descartes
  • comentario de texto descartes
  • Comentario De Texto De Descartes
  • Llibre d'atena comentari de text descartes
  • Comentario de texto Descartes Discurso del método
  • EJEMPLO DE COMENTARIO DE TEXTO SIMPLIFICADOS DESCARTES
  • Comentario de texto genérico resuelto de descartes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS