De bar en bar

Páginas: 6 (1421 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2011
FASE 1. PRESENTACIÓ DE L’IDEA EMPRESARIAL
1. Presentació dels promotors
2. Elecció de l’idea

1. Descripció de la idea

2. Arguments que justifiquen la seva elecció

3. Delimitació de l’activitat escollida: 1ª hipòtesi.

1. Definició de l’activitat empresarial

2. Principals característiques dels productes i/o serveis

1. Delimitació del mercat al que esdirigeixen

2. Necessitats que cobreixen

3. Aspectes diferenciadors amb respecte la competència: novetats e innovacions que incorporen

3. Inversió bàsica necessària i possibles fonts de finançament

FASE 2. ESTUDI I ANÀLISI DEL ENTORN, EL SECTOR I LA COMPETÈNCIA DE L’EMPRESA

4. Anàlisis del factors externs que influeixen en l’activitat empresarial:

1. Identificació idescripció dels factors:

➢ Politics

➢ Econòmics

➢ Socioculturals

➢ Ecològics

➢ Tecnològics

➢ Jurídics: Normes que regulen l’activitat

2. Diagnòstic previ de la futura activitat

➢ Resum sobre oportunitats i amenaces (anàlisi DAFO)

5. Anàlisi del sector i de la competència

1. Delimitació i anàlisi del sectoreconòmic:

➢ Identificació del sector, subsector, branca i activitat

➢ Concentració del sector

➢ Evolució del sector

➢ Posició comercial

➢ Aspectes econòmics

➢ Aspectes financers

➢ Posició internacional del sector

2. Anàlisis de la competència en les empreses del sector

➢ Principals empreses de la competència

➢Anàlisis de les forces competitives

FASE 3. ESTUDI DE MERCAT
6. Delimitació de l’activitat empresarial per la realització del estudi.
1. Productes i/o serveis
2. Mercat objectiu

7. Obtenció d’informació mitjançant enquestes

1. Concreció del objectius a cobrir amb l’enquesta

2. Explicació de l’estructura del qüestionari

3. Proves preliminars del qüestionari4. Confecció del qüestionari

8. Realització de l’enquesta

1. Selecció i identificació de la mostra

2. Pla per a la realització de l’enquesta

3. Informe sobre el treball de camp realitzat: lloc, moments, observacions i comentaris

9. Anàlisi i interpretació del resultats

1. Resultats de l’enquesta

➢ Dades obtingudes

➢ Representació gràfica

2.Estadístics utilitzats i interpretació dels resultats

10. Entrevistes amb empresaris

11. Obtenció d’informació de fonts secundaries

1. Localització de la informació

2. Dades rellevants obtingudes i conclusions

12. Informe resum dels resultat obtinguts en el estudi de mercat. Conclusions del estudi

13. Decisions sobre l’activitat empresarial

1. Concreció del’activitat i del productes i/o serveis

2. Objectius i paràmetres de sortida del projecte:

➢ Expectatives sobre l’acceptació del negoci

➢ Creixement previst

FASE 4. PLA DE MÀRQUETING: EL PRODUCTE, LA PRODUCCIÓ I L’APROVISIONAMENT

14. Descripció detallada dels productes i/o serveis en que es basarà l’activitat empresarial

15. Procés de producció ( o de prestació deserveis). Descripció de les etapes, temps i operacions de producció i /o de prestació de serveis de l’empresa.

16. Pla de producció i/o prestació de serveis.

1. Programa de producció: volums i dates.

2. Necessitats de recursos per a la producció

1. Inversions en immobilista

2. Materials

3. Subministres i serveis exteriors

4. Ma d’obra directa

17.Pla d’aprovisionament.

1. Proveïdors seleccionats i criteris de selecció

1. Proveïdors d’immobilitzat

2. Altres proveïdors

2. Gestió d’existències

1. Planificació de comandes:

➢ Primera comanda

➢ Comandes successives del primer any

2. Tipus de control d’inventari

18. Pressupost de costos.

1. Quadre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bares
  • Bares
  • Que es un bar?
  • Bares
  • no o baras
  • bara
  • barara
  • baran

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS