Desenvolupament en l'adolescència

Páginas: 3 (727 palabras) Publicado: 5 de junio de 2011
PAC3. EL DESENVOLUPAMENT EN L’ADOLESCÈNCIA
Mª MONTSERRAT ALONSO CASTILLO
Aula 1

1.Pensament dels novells i dels experts.

L’adolescència suposa, entre molts altres, canvis en el tipus deraonament emprat que el diferencien dels utilitzats per nens i nenes. Aquests canvis són de naturalesa tan quantitativa com qualitativa.

Caldrà considerar les habilitats cognitives tenint en compte laseva relació amb les tasques i dominis concrets. Dins de cada domini, els subjectes progressen des d’un estadi inicial de principiants a un altre en què poden ser qualificats d’experts. Lesdiferències entre l’un i l’altre es basen en els coneixements i no pas e els processos cognitius i/o capacitats generals de processament.

Els experts no només saben més que els novells sinó que, sobretot,tenen els coneixements organitzats de manera diferent (recorren a esquemes abstractes i generals, parteixen d’un cos de conceptes ben articulat, etc..).

Els principiants parteixen de les teoriesimplícites, basades en les creences i aplicables a casos o situacions concretes, sense que es puguin generalitzar mentre que els experts parteixen de les teories científiques.

L’expertesa depèn del’aprenentatge i està lligada a àrees específiques del coneixement. És a dir, el subjecte es fa expert en un domini específic a través de la pràctica.

Característiques de les teories implícites icientífiques

TEORIES IMPLÍCITES TEORÍES CIENTÍFIQUES
 Específiques segons la situació donada.  Generals i coherents
 Inductives.  Deductives
 Certifiquen la creença. Han de ser útils. Irrefutables. Han de ser certes.
 Basades en la casualitat simple.  Basades en una casualitat múltiple i complexa.
 Construïdes en contextos d’aprenentatge espontani o ocasional sense planificació prèvia ide forma intuïtiva.  S’han construït en contextos educatius planificats i intencionals cosa que facilita l’anàlisi racional.
 Implícites i intuítives.  Explícites i lògiques.
 Funció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac 3 El DesEnvolupamEnt En l'Adolescència
  • Què és l’adolescència
  • Desenvolupament
  • Desenvolupament
  • El desenvolupament humà
  • El desenvolupament del llenguatge
  • Desenvolupament Sostenible
  • Desenvolupament sostenible

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS