Dialectes

Páginas: 3 (581 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2012
El dialecte central:L´area geográfica del dialecte central compren les comparques
De Girona,Barcelona i el nord-est de Tarragona.
Caracteristiques principals del dialecte central:
1.Confusió enl´articulació de les vocals atones en general,la a i la e es neutralitzen en @ i la o y la u es neutralitzen en U(Pagar,Pegar,puntet)
2.Mes presencia del so e pel fet d´haver modificat el so del llatívulgar en paraules com ceba,pera,cadena,cabell.
3.Tendencia a reduir un unic so vocalic el diftong –gua final aiga/aigo
4.Emmudimente de la i en el grup ix darrere vocal:Cai(x)a,Co(i)x,
5.Norecuperació de la N etimologica darrere vocal atona en fer el plural de paraules com home-homes,jove-joves
6.En L´aspecte fonetic els parlars centrals solen presentar:
Emmudiment de diverses consonantsfinals:Fuste(r),cam(p),al(t),
Geminació oclusives en mots com poBle,TriPle,TeCla.
Tendencia a fer la iodització en algunes comarques.Es tracta de pronunciar la LL d´algunes paraules com una i:Ceia(cella)
7.Us de l´article davant els noms propis de persona:en/l´ davant dels noms masculins,La/l´ davant els noms femenins
8.Ús de les formes reforçades dels pronoms febles davant les formes verbals;EmCanso,Et canses…
9.Pel que fa el lexic ,presenta alguns mots especifics poc utilitzats en els altres dialectes:abans-d´ahir,demà-passat,joguina,llard.

El dialecte Balear:(Mallorca,Menorca) i lespitiüses(eivisa y Formentera)
1.Confusió en l´articulació de les vocals atones en general,la a i la e es neutralitzen en @ i la o y la u es neutralitzen en U(Pagar,Pegar,puntet)
2.Mes presencia delso e pel fet d´haver modificat el so del llatí vulgar en paraules com ceba,pera,cadena,cabell.
3.Tendencia a reduir un unic so vocalic el diftong –gua final aiga/aigo
4.Emmudimente de la i en elgrup ix darrere vocal:Cai(x)a,Co(i)x,
5.No recuperació de la N etimologica darrere vocal atona en fer el plural de paraules com home-homes,jove-joves
6.En l´aspecte fonetic,els parlarls balears...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dialecticas
  • Dialéctica
  • La dialéctica
  • Dialectica
  • Dialectica
  • La dialectica
  • El dialecto
  • dialectica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS