Economia

Páginas: 8 (1848 palabras) Publicado: 20 de enero de 2011
TEMA 2 l’Activitat econòmica i els sistemes econòmics.

1. Productors i consumidors

Existeixen dos elements importants que coneixem com a agents econòmics:
- Els productors són que proporcionen béns o serveis a canvi de rebre diners per aquests
- El consumidors són qui consumeixen aquests béns o serveis a generats pels productors als qui ofereixen diners.

Així en una economia simpletotes les transaccions econòmiques que s’efectuïn seran sempre entre economies domèstiques, la qual cosa ens simplifica l’anàlisi del model.
En aquest punt sorgeix l’empresa que serà qui proporcioni els béns a les unitats de consum domèstiques, i arrendarà al seu torn, els seus factors productius.
Però juntament amb aquests dos agents bàsics empreses i economies domèstiques, va apareixent untercer agent que cada cop és més important dins la estructura econòmica d´’un país: el sector públic.

1.1 L’empresa com a unitat de producció

Considerem l’empresa com la unitat econòmica de producció, ja que la serva funció principal és produir.
L’objectiu de l’empresa és la maximització del benefici la qual cosa s’aconsegueix augmentant la distància entre els costos de producció i els ingressosrecollits amb les seves vendes.
L’empresa és l’encarregada de crear valor afegit als factors productius ja existents.
Les empreses seran sempre les encarregades de proveir la societat dels béns i serveis que necessita i demana.

1.2 Les famílies com a unitat de consum

Les famílies son conegudes perquè la seva funció principal és consumir béns o serveis per satisfer les necessitats delnucli familiar.
Aquestes necessitats són bàsicament de dos tipus:
- Necessitats primàries són aquelles que es consideren bàsiques per a la supervivència.
- Necessitats secundàries depenen de les característiques de la societat en què es desenvolupa la família.

1.3 El sector públic com a element regulador

El sector públic el formen les diferents administracions i el seu objectiu principal ésaconseguir el nivell màxim de benestar dels individus d’una societat. en aquest sector es distingeixen tres tipus d’organismes
- Les administracions públiques
- Les empreses públiques
- El sistema de la Seguretat Social

I intervenen en l’economia dugent funcions que són pròpies i exclusives
- Funció fiscal, obté ingressos per finançar les seves despeses corrents.
- Funció reguladora, fixales normes legals que regulen els funcionament a que s`han de sotmetre tots els agents.
- Funció estabilitzadora, tracta de regular l’evolució econòmica.
- Funció redistributiva, tracta de reduir les diferències socioeconòmiques entre els diferents membres d’una societat i garantir un nivell mínim de benestar.
- Funció subministradora de béns públics, proporciona béns i serveis i béns d’utilitatgeneral com la defensa o l’educació.

1.4 Relació entre les diferents agents econòmics

Els agent econòmics es relacionen a través de dos tipus de mercat: el mercat de factors i el mercat de béns i serveis.

Relacions dins del mercat de factors
Les empreses acudiran al mercat de factors productius per contractar aquells que realment necessitin per al seu volum de producció.
Les famílies,com a propietàries de factors productius acudiran al mercat de factors per vendre o llogar aquests factors productius, però a canvi d’un determinat salari, amb què tindran possibilitat d’adquirir els béns i serveis necessaris per satisfer les seves necessitats.

Relacions dins el mercat de bens i serveis
Les empreses adquireixen els factor productius i, una vegada transformats en béns oserveis, procediran a posar-los al mercat.
Les famílies acudiran a aquest mercat per satisfer les seves necessitats a canvi d’un determinat import, la qual cosa suposarà utilitzar la renda obtinguda pel lloguer dels seus factors productius.
D’aquesta manera es produeixen uns fluxos circulars, continus i de sentit contrari.

Les empreses en diversos factors de l’economia
En economia la diversitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS