El curriculum a l'educació infantil

Páginas: 12 (2936 palabras) Publicado: 15 de abril de 2013
PRIMERA PART
Una part destacada del temari d'aquesta unitat tracta sobre el currículum de l'educació
infantil. Un aspecte molt important a tenir en compte és que l'Ordre 3960 de 19 de
desembre de 2007 (que apareix al temari) no s'aplica a les Illes Balears. Aquesta
normativa és d'aplicació sols als centres del territori de gestió del Ministeri d'Educació. Els
territoris que tenimcompetències en educació infantil tenim el nostre propi decret, així a
les Illes Balears aplicam el Decret 71/2008 elaborat per la nostra Conselleria d'Educació.
En aquesta activitat, començam per analitzar part del Decret 71/2008, pel qual s'estableix
el currículum d'educació infantil a les Illes Balears. Aquest document el trobaràs al fòrum
de la ut3. La primera activitat consisteix a respondre lessegüents qüestions:
a) Qui ha elaborat aquest document?
El currículum de l'educació infantil, aprovat en el Decret 71/2008, de 27 de juny, va ser
elaborat per la conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears.
b) Consulta el temari i respon: Quin nivell de concreció curricular representa el Decret
71/2008?
Representa el primer nivell de concreció.
c) El Decret s'aplica a centres públicsi/o privats?
El Decret s'aplica en els centres docents públics i privats de les Illes Balears que
imparteixin els ensenyaments de l'educació infantil.
d) Quina llengua apareix en el document com a llengua d’ensenyament, aprenentatge i
comunicació en tota l'etapa?
Apareix la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, per a ser utilitzada com a llengua
d'ensenyament, aprenentatge icomunicació amb la finalitat que en acabar aquesta etapa
l'alumnat tengui una competència que li permeti comunicar-se amb els altres infants i amb
el professorat i, en iniciar l'educació primària, pugui seguir les àrees corresponents
imparides en aquesta llengua.
e) Amb ajuda del Decret i del temari de la plataforma, completa la següent frase:
L'equip de cicle de cada centre educatiu ha dedesenvolupar, completar, adequar i
concretar el currículum de les diferents àrees mitjançant els documents anomenats
Programacions Didàctiques que han de formar part del document Projecte Educatiu
que s'ha d'incloure dins el document Decret Curricular.

SEGONA PART
Seguim amb l'anàlisi del Decret 71/2008 en aquesta segona part. En aquesta activitat has
d'elaborar una taula com la que apareix al'apartat del temari Àrees o àmbits d'experiència
i l'has adequar amb la informació del Decret de currículum de l'educació infantil que
s'aplica
a
les
Illes
Balears.
La taula que apareix al temari està elaborada segons l'Ordre 3960 de 19 de desembre de

2007 que, com ja hem comentat abans, no s'aplica a les Illes Balears. Per això, és
necessari tenir present el contingut de la normativa de lanostra comunitat autònoma.
BLOCS DE CONTINGUTS
ÀREES

CICLE

CICLE

I

II

1. El cos i la pròpia imatge
Coneixement de
sí mateix i
autonomia
personal

2. Joc i moviment
3. L'activitat i la vida
quotidiana
4. La cura personal i la salut

1. El cos i la pròpia imatge
2. Joc i moviment
3. L'activitat i la vida quotidiana
4. La cura personal i la salut

1. Medi físic:elements,
relacions i mesura

2. Aproximació a la natura
3. Cultura i vida en societat

1. Llenguatge verbal

1. Llenguatge verbal.

2. Llenguatge audiovisual i
tecnologies de la informació
i la comunicació

2. Llenguatge audiovisual i
tecnologies de la informació i la
comunicació

3. Llenguatge artístic

3. Llenguatge artístic

4. Llenguatge corporal

Llenguatges:
comunicaciói
representació

2. Aproximació a la natura
3. Cultura i vida en societat

Coneixement de
l'entorn

1. Medi físic: elements, relacions i
mesura

4. Llenguatge corporal

TERCERA PART
Una vegada que has situat els blocs de continguts per àrees i per cicles segons el Decret
71/2008, passarem a treballar els continguts de forma comparativa. Així ens adonarem
quins continguts hem...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Didàctica De L'Educació Infantil
  • l'educació infantil al non
  • Accidents En L'Educació Infantil
  • Curriculum Infantil
  • La Importància De Les Habilitats Socials En L'Educació Infantil
  • activitats de decrets de mínims a l'educacio infantil
  • Autors i aprenentatges didàctica de l'educació infantil
  • LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS