Eleohidraulica

Páginas: 2 (270 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
TEMA 3: OLEOHIDRÀULICA

1, En una premsa d’oli, el pistó petit té una superfície de 10 cm2 i el gran, de 500 cm2. Si hiapliquem una força de 100 N, quina força fa el pistó gran?

2, Calcula la força que és capaç d’efectuar el cilindre gran d’un gat hidràulic de 100 mm dediàmetre, quan apliquem una força de 300 N sobre el cilindre petit. El diàmetre del cilindre petit és de 20 mm.
Quin hauria de ser el diàmetre mínim del cilindregran del gat hidràulic si necessitéssim fer una força de 15 000 N?

3, Un circuit oleohidràulic està alimentat, a través d’una canonada de diàmetre D = 10mm, per una central que subministra oli a una velocitat v = 2,5 m/s i una pressió constant p = 10 MPa. Determina: a) El cabal qv subministrat per la centralhidràulica. b) La potència absorbida Pc si el rendiment total estimat és η = 80 %.

4, Un circuit oleohidràulic té les característiques següents: diàmetrede la canonada D = 10 mm, velocitat de l’oli v = 2 m/s a una pressió constant p = 15 MPa. Determina:
a) El cabal qv que circula per la canonada.
b) Lapotència consumida Pc pel motor de la central
hidràulica si el rendiment estimat és η = 85 %.

5, Per què l’oli és més adequat que l’aigua com a fluidtransmissor d’energia en sistemes hidràulics?

6, Quins són els principals avantatges dels sistemes hidràulics o oleohidràulics?

7, Quins inconvenientspresenten els sistemes oleohidràulics enfront dels pneumàtics?

8, Enumera alguna de les característiques principals que han de reunir els olis hidràulics.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS