energias renovables y no renovables

Páginas: 6 (1438 palabras) Publicado: 13 de octubre de 2013
ÍNDEX:
INTRODUCCIÓ
ENERGÍAS RENOVABLES
ENERGÍA NO RENOVABLES:
CLASIFICACIO DE E.NO RENOVABLES:
1. CARBO
2. PETROLI
3. GAS NATURAL
CLASIFICACIO DE E. RENOVABLES
1. HIDRAULICA
2. ELECTRICA
3. GEOTERMICA
4. SOLAR
5. EOLICA
6. MAREMOTRIS
CONSUM DE CADA UNO DE ELLS
CONSECUENCIAS DEL CONSUM


INTRODUCCIO:

El consumo de energía, incluyendo el transporte, es enla actualidad la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes acidificantes. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la emisión de estos últimos contaminantes se ha reducido de un modo significativo gracias a la adopción de combustibles más limpios y al tratamiento de los gases de combustión. Pero mientras no disminuya el protagonismo de loscombustibles fósiles en la cesta energética, los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático parecen estar abocados a aumentar. Mayor eficiencia energética y un incremento del uso de las energías renovables son vistos como parte de la solución.

ENERGIA RENOVABLES:

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea porla inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales

Les fonts renovables d'energia poden dividir-se en tres categories: no contaminants o netes i contaminants.

El Sol: energia solar.
El vent: energia eòlica.
Els rius i corrents d'aigua dolça: energia hidràulica.
Els mars i oceans: energia mareomotriu.
La calor de la Terra: energiageotèrmica.
Les ones: energia undimotriu.

Les contaminants (que són les realment renovables, és a dir, que es renoven) s'obtenen a partir de la matèria orgànica o biomassa, i es poden utilitzar directament com a combustible (fusta o una altra matèria vegetal sòlida), bé convertida en bioetanol o biogàs mitjançant processos de fermentació orgànica o en biodiesel, mitjançant reaccions detransesterificació i dels residus urbans

També es pot obtenir energia a partir dels residus sòlids urbans, que també és contaminant.


Les energies renovables han constituït una part important de l'energia utilitzada pels humans des de temps remots, especialment la solar, l'eòlica i la hidràulica. La navegació a vela, els molins de vent o d'aigua i les disposicions constructives dels edificis peraprofitar la del sol, són bons exemples d'això

Amb l'invent de la màquina de vapor per James Watt, es van abandonant aquestes formes d'aprofitament, per considerar-se inestables en el temps i capritxoses i s'utilitzen cada vegada més els motors tèrmics i elèctrics, en una època en què l'encara relativament escàs consum , no feia preveure un esgotament de les fonts, ni altres problemes ambientalsque més tard es van presentar.

Cap a la dècada del 1970 les energies renovables es van considerar una alternativa a les energies tradicionals, tant per la seva disponibilitat present i futura garantida (a diferència dels combustibles fòssils que necessiten milers d'anys per a la seva formació) com pel seu menor impacte ambiental en el cas de les energies netes, i per aquesta raó van seranomenades energies alternatives. Actualment moltes d'aquestes energies són una realitat, no una alternativa, pel que el nom d'alternatives ja no hauria d'emprar


ENERGIA NO RENOVABLE:
Les energies no renovables, com el nom indica, són aquelles fonts d'energia trobades a la natura i que disposen d'una quantitat limitada, la qual una vegada consumida no pot ser substituïda percap mitjà. Entre les energies no renovables es troben les energies extretes de combustible fòssils i combustibles nuclears.

Es poden prendre de combustible fòssils com el carbó, el gas natural i el petroli. Sorgeixen a partir d'éssers vius que porten milions d'anys enterrats i que s'han transformat estant subjectes a les condicions adequades de pressió i temperatura. El combustible fòssil es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Energias Renovables Y No Renovables
  • Energia Renovable y no Renovable
  • Energias renovables y no renovables
  • Energia renovable y no renovable
  • ENERGIA renovable Y NO renovable
  • Energia renovable y no renovable
  • Energias renovables y no renovables
  • Energia renovable y no renovable

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS