examen pau fisica

Páginas: 6 (1326 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2014
Electrotècnia
Sèrie 4

La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona
té dues opcions (A i B), de les quals cal triar-ne UNA.

Primera part
Exercici 1
[2,5 punts]
[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada:
–0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1
Quina ésla funció lògica O de la taula de veritat següent?
a)
b)
c)
d)

a
0
0
0
0
1
1
1
1

b
0
0
1
1
0
0
1
1

c
0
1
0
1
0
1
0
1

O
1
0
1
1
1
0
1
0

Qüestió 2
Una càrrega trifàsica alimentada per una xarxa de 400 V està formada per tres impedàncies de valor Z = 6 + j8 Ω, connectades en triangle. Si, a causa d’un defecte, una de les
tres impedàncies esdesconnecta, què passarà amb el corrent que circula per les altres dues
impedàncies?
a) Augmentarà una mica.
b) Disminuirà una mica.
c) Es mantindrà exactament igual.
d) Augmentarà molt a causa del curtcircuit que es produirà.

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Qüestió 3
Connectem una resistència de 100 Ω i una inductància de reactància de100 Ω en sèrie. El
conjunt s’alimenta des d’una xarxa de 100 V de tensió. Quina és la potència activa consumida
pel conjunt?
a) 50 W
b) 70,7 W
c) 100 W
d) 141,4 W

Qüestió 4
En una impedància resistivoinductiva connectada a un circuit de corrent altern, en règim
estacionari, quina és la relació entre la tensió i el corrent (valorats en el mateix sentit)?
a) El corrent va avançatrespecte de la tensió.
b) El corrent va retardat respecte de la tensió.
c) El corrent i la tensió estan en fase.
d) El corrent i la tensió no tenen cap relació de fase.

Qüestió 5
La capacitat equivalent de dos condensadors de valor C = 100 μF connectats en paraŀlel
són
a) 50 μF
b) 100 μF
c) 141 μF
d) 200 μF
Exercici 2
[2,5 punts]

Per al circuit de la figura, determineu:
a) La mesura del’amperímetre A1.
b) La mesura del voltímetre V1.
c) La mesura del voltímetre V2.
d) La mesura del wattímetre W1.

2

[0,5 punts]
[0,5 punts]
[0,5 punts]
[1 punt]

Segona part
OPCIÓ A
Exercici 3
[2,5 punts]

3 780 W

El circuit de la figura, alimentat amb una tensió composta U, consumeix la potència P.
Determineu:
a) Els corrents de branca IB.
[0,5 punts]
b) Els correntsde línia IL.
[0,5 punts]
c) El valor de les reactàncies XL.
[1 punt]
d) La potència reactiva Q consumida per tot el circuit.
[0,5 punts]

Exercici 4
[2,5 punts]

Un motor d’inducció té les dades següents en la placa de característiques:
P = 10 kW

U = 230/400 V

I = 32/18,5 A

n = 2920 min–1

cos φ = 0,82

f = 50 Hz

Si el motor treballa en condicions nominals, determineu:a) El rendiment η.
b) El nombre p de parells de pols.
c) El parell Γ desenvolupat.
d) La potència reactiva Q consumida.

[1 punt]
[0,5 punts]
[0,5 punts]
[0,5 punts]

3

OPCIÓ B
Exercici 3
[2,5 punts]

Per al circuit de la figura, determineu:
a) La mesura de l’amperímetre A2.
b) La mesura de l’amperímetre A3.
c) La potència reactiva Q proporcionada per la font U1.

[1 punt][1 punt]
[0,5 punts]

Exercici 4
[2,5 punts]

Un motor de corrent continu d’excitació independent té les dades següents en la placa
de característiques:
P = 43 kW

U = 420 V

I = 121 A

Excitació:

Ue = 200 V

n = 1 133 min–1

Ie = 6 A

Les pèrdues mecàniques i en les escombretes es consideren negligibles i l’excitació es
manté en tot moment en el valor que indica la placa decaracterístiques.
Si el motor treballa en condicions nominals, determineu:
a) El rendiment η.
b) El parell Γ desenvolupat.

[1 punt]
[0,5 punts]

Si el motor desenvolupa el parell nominal i s’alimenta amb una tensió de 470 V,
determineu:
c) La nova velocitat de gir del motor.
[1 punt]

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Examen Pau
  • Examen PAU
  • Examen Pau
  • Examen Pau
  • Examen De Pau
  • Física pau
  • Comentario examen PAU Platón
  • examen pau ctm canarias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS