la economia en la sociedad

Páginas: 7 (1735 palabras) Publicado: 9 de abril de 2013Economia Aplicada a Ciències Socials

Pràctica 1: L’economia en la societat occidental: benestar, institucions i mercat.


1.1
A) Discussió sobre la importància de l’economia com a ciència social i la seua relació amb la pràctica professional del Treball Social.
L’economia es considera una ciència social ja què és l’encarregada d’estudiar aquells comportaments de lasocietat per a aconseguir el benestar. Estudia com les persones enllaçen les relacions socials amb mètodes de fabricació i distribució de bens i serveis. L’economia es una objecte d’estudi cièntific i social ja que estudia com interaccionen les societats per a poder poder millorar el seu nivell de vida i aquestes formes d’organització i coordinació entre les persones de l’activitat econòmica espodrien definir com a sistemes econòmics i aquests sistemes econòmics es desenvolupen de diferent manera a distintes societats i cultures per aquesta raó podríem dir que l’economia és una ciència que ha estat contínuament variant. Podriem afirmar que cada sistema econòmic esta dins de cada societat i té característiques especials que les diferencien d’altres encara què també comparteixencaracterístiques amb altres societats i sistemes econòmics.
Pel què fa a la relació què manté amb el treball social podríem començar afirmant què té una important relació ja què un dels objectes d’estudi del treballador social és el comportament de la societat, i un dels comportaments més rellevants de la societat són aquells comportaments relacionats en obtenir un bon nivell de vida, econòmic i benestar.Aquests comportaments estan relacionats directament amb la feina del treballador social ja què en aquesta societat un dels principals indicadors de què una persona necessita ajuda és el seu estat econòmic, per tant la feina del treballador està lligada amb l’estat del sistema econòmic de la societat, ja què un sistema econòmic què es trobe amb dificultats acabarà per afectar a les persones d’aquestasocietat i al seu estat econòmic el què farà que els treballadors i treballadores socials tinguen més cassos de possible actuació. Què és el què podem observar a l’actualitat a la nostra societat; un sistema econòmic amb dificultats què afecta directament a la població i al seu benestar. Aquests problemes econòmics en la població provoca què els treballadors i treballadores socials es troben cadadia amb més cassos de gent què no disposa de recursos per a eixir endavant.
Tot i la situació en què es trobem, la professió del treball social s’encontra cada dia amb més dificultats per a poder abordar tots els casos als que s’enfronta ja què s’apliquen retallades per part del govern cosa què dificulta l’actuació. Aquestes retallades provoquen dificultats per a obtenir una bona cohesiósocial i per tant dificulten l’aplicació una Justícia Social. Pensem què en aquests temps el què es deuria fer és el contrari, es a dir, invertir més en projectes d’integració social, facilitar més ajudes a aquelles persones amb més dificultats i proporcionar més eines al treballador o treballadora social per a poder realitzar de forma correcta la seua actuació, ja què el treballador social és unafigura important per a facilitar que aquelles persones amb dificultats tinguen l’oportunitat d’escapar de la seua situació.
B) Discussió sobre la importància com a professió del treball social i el voluntariat
Per a explicar la relació entre voluntariat i el treball social caldria que primer definirem el què és voluntariat a Espanya ja què desde 1996 existeix una llei “Ley de Voluntariado” quèdefineix voluntariat com a un conjunt d’activitats d’interés públic què no siguen per relació laboral, funcionarial o mercantil. De caràcter altruista i solidari mai podrà substituir al treball retribuït. La llei també exclou actuacions aïllades, esporàdiques i què es realitzen al marge d’entitats públiques o privades.
Per aquesta raó s’explica què Espanya siga un dels països amb menys voluntaris...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • economia en la sociedad
  • Economia y Sociedad
  • economia y sociedad
  • economia y sociedad
  • Economia y sociedad
  • Economia y sociedad
  • Economia Y Sociedad
  • Sociedad : Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS