Liberalismo

Páginas: 85 (21025 palabras) Publicado: 18 de junio de 2011
UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI Facultatea de Ştiinţe Politice

METODOLOGIA ANALIZEI POLITICE
Suport de curs Anul II – semestrul I

Titular de curs: Lect. Dr. Alina Hurubean

- 2007 -

PROGRAMĂ ANALITICĂ
DISCIPLINA: METODOLOGIA ANALIZEI POLITICE ANUL DE STUDIU: II (semestrul I) TITULARUL CURSULUI: Lect. dr. Alina HURUBEAN VOLUMUL ACTIVITĂŢII: 28 ore curs; 28 ore seminar. CREDITEALOCATE: 6 OBIECTIVELE DISCIPLINEI: a) familiarizarea studenţilor cu problematica generală a metodologiei cercetării sociale şi aplicarea acesteia în analiza politică; b) înţelegerea de către studenţi a specificului metodelor cantitative şi calitative de culegere şi de analiză a datelor empirice; aprofundarea design-ului cercetarii calitative; c) formarea deprinderilor necesare utilizării corectea unor metode şi tehnici de analiză politică (analiza comparativă; analiza politicilor publice); d) iniţierea studenţilor în domeniul instrumentarului metodologic al cunoaşterii social-politice şi formarea abilităţilor de operare cu principalele metode şi tehnici de cercetare, utile pentru realizarea lucrărilor studenţeşti: referatul/articolul ştiinţific; proiectul de cercetare; teza de licenţa.CONŢINUTUL CURSULUI
Capitolul I: Fundamentele metodologiei cercetării sociale şi politice 1. Principii şi concepte de bază în metodologia cercetării social-politice 2. Analiza politică – modele teoretice şi cercetare aplicativă 2.1. Ce este analiza politică? 2.2. Orientări epistemologice şi metodologice în ştiinţa politică

2

Capitolul II: Cercetarea calitativă în ştiinţele politice 1.Studiul de caz – strategie de cercetare: Designul studiilor de caz – design de cercetare calitativă; Metode de culegere a datelor; Analiza datelor 2. Analiza comparată Capitolul III: Analiza politicilor publice 1. Ce sunt politicile publice ? 2. Formularea politicilor publice 3. Evaluarea politicilor publice TIPURI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ (metode şi instrumente de lucru):dezbaterea/problematizarea/argumentarea teoretică; prelegerea; simulări şi aplicaţii ale metodelor şi tehnicilor de investigare şi intervenţie; utilizarea computerului pentru informare (internet) şi prezentări (PowerPoint). FORME DE EVALUARE: prezenţa la cursuri şi seminarii (minim 50%); lucrări de seminar; examen scris; proiect de cercetare socială (fiecare dintre aceste tipuri de activităţi va primi o notă separată de la1 la 10, apoi se va face media). TEMĂ PENTRU EXAMEN: realizaţi o microcercetare socială pe o temă din domeniul ştiinţelor politice (vezi detalii în suportul de curs; anexe; ghid pentru tema de examen). REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII: • • • • deprinderea utilizării metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de analiză şi evaluare a fenomenelor sociale (observaţia; interviul; studiul de caz); realizarea unuiproiect (design) de cercetare socială; cunoaşterea şi aplicarea procedeelor de formulare şi evaluare a politicilor publice; înţelegerea şi însuşirea specificului investigării calitative a realităţii socioumane.

TITULARUL CURSULUI: Alina HURUBEAN (n. 1970) a absolvit Liceul Pedagogic, secţia filologie-istorie din Suceava (1988) şi Facultatea de Filosofie (specializarea filosofie) a Universităţii ”Al.I. Cuza” din Iaşi (1994). A parcurs studii aprofundate (1996) la aceeaşi Facultate (specializarea filosofie şi spiritualitate răsăriteană). În 2004, a obţinut titlul de doctor în ştiinţe politice şi filosofie politică la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iaşi, cu teza Modele ale legitimării puterii în modernitatea politică românească (1866-1918). A început cariera didactică universitară în 1997, laUniversitatea “Petre Andrei” din Iaşi şi este lector universitar din 2002. Domenii de interes: metodologia cercetării calitative; teorii şi strategii ale modernizării politice; studii de gen. 3

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: A) LUCRĂRI FUNDAMENTALE DE METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIALE ŞI POLITICE: AGABRIAN, Mircea, Cercetarea calitativă a socialului, Editura Institutul European, Iasi, 2004. ALMOND,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Liberalismo
  • Liberalismo
  • El liberalismo
  • LIBERALISMO
  • liberalismo
  • liberalismo
  • Liberalismo
  • liberalismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS