Memoria obra

Páginas: 56 (13934 palabras) Publicado: 12 de marzo de 2012
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN das obras de “SUBSTITUCIÓNS NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS NA REDE DA AUGA E ALUMEADO PÚBLICO CO OBXECTO DE REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DE LIXO MEDIANTE COLECTORES SOTERRADOS E MELLORA DE SEGURIDADE VIAL E MOBILIDADE NA RÚA REPÚBLICA DO SALVADOR (TRAMO XENERAL PARDIÑASHÓRREO)”, O presente documento foiredactado por CRISTINA OUZANDE LUGO E CRISTINA EZCURRA DE LA IGLESIA, EZCURRA E OUZANDE ARQUITECTURA S.L.P., para o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA e desenvolve o contrato de redacción do " PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN das obras de SUBSTITUCIÓNS NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS NA REDE DA AUGA E ALUMEADO PÚBLICO CO OBXECTO DE REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDASELECTIVA DE LIXO MEDIANTE COLECTORES SOTERRADOS E MELLORA DE SEGURIDADE VIAL E MOBILIDADE NA RÚA REPÚBLICA DO SALVADOR (TRAMO XENERAL PARDIÑAS-HÓRREO)”,promovido polo Concello de Santiago de Compostela. Na elaboración do traballo participou o seguinte equipo técnico: EZCURRA E OUZANDE ARQUITECTURA S.L.P. Cristina Ezcurra de la Iglesia Cristina Ouzande Lugo Arquitectas Delineación. Julio PedreiraRico Antonio Blanes Mateo Alba Fernández Álvarez Enxeñería. Quicler-López enxeñeiros s.l.

Santiago de Compostela, marzo de 2010

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN das obras de “SUBSTITUCIÓNS NOS MATERIAIS E TECNOLOXÍAS NA REDE DA AUGA E ALUMEADO PÚBLICO CO OBXECTO DE REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO, CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DE LIXO MEDIANTE COLECTORES SOTERRADOS EMELLORA DE SEGURIDADE VIAL E MOBILIDADE NA RÚA REPÚBLICA DO SALVADOR (TRAMO XENERAL PARDIÑASHÓRREO)”, ÍNDICE DOC. Nº 1. MEMORIA E ANEXOS 1.1. MEMORIA DESCRITIVA 1.2. MEMORIA CONSTRUTIVA 1.3. MEMORIA DE AMOBLAMENTO 1.4. EXPROPIACIÓNS 1.5. PROPOSTAS DO PLAN DE OBRA E PRAZO DE EXECUCIÓN 1.6. PRAZO DE GARANTÍA 1.7. ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE 1.8. ORZAMENTO 1.9. REVISIÓN DE PREZOS 1.10. CLASIFICACIÓN DOCONTRATISTA 1.11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO 1.12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 1.13. RELACIÓN DE OPERARIOS AGRUPADOS POR OFICIOS PARTICIPANTES NA OBRA. ANEXO 1. PLAN DE OBRA ANEXO 2. XUSTIFICACIÓN DE PREZOS ANEXO 3. ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS DOC. Nº 2. PREGO DE CONDICIÓNS DA URBANIZACIÓN 2.1. PREGO XERAL -CONDICIÓNS XERAIS -CONDICIÓNS FACULTATIVAS -CONDICIÓNSECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS -CONDICIÓNS LEGAIS 2.2. PREGO PARTICULAR -CONDICIÓNS TÉCNICAS -ANEXOS DOC. Nº 3. ORZAMENTO 3.0. PREZOS AUXILIARES 3.1. PREZOS UNITARIOS 3.2. PREZOS AUXILIARES 3.3. PREZOS DESCOMPOSTOS 3.4. MEDICIÓNS E ORZAMENTO XERAL 3.5. ORZAMENTO DE EXECUCIÓN E DE CONTRATA

DOC. Nº 4. MEMORIA DE INSTALACIÓNS SANEAMENTO Normativa Obxecto Estado actual Xustificación do ProxectoCaracterísticas da obra Dimensionamento Outras consideracións FORNECEMENTO DE AUGA POTABLE Normativa Obxecto Estado actual Características da obra Outras consideracións GAS NATURAL Normativa Obxecto Outras consideracións ENERXÍA ELÉCTRICA Normativa Obxecto Outras consideracións COMUNICACIÓNS Normativa Obxecto Estado actual Xustificación do Proxecto Características da obra Outras consideracións ALUMEADO PÚBLICONormativa Obxecto Estado actual Xustificación do Proxecto Características da obra Niveis luminotécnicos Calificación enerxética Rede de alimentación eléctrica Rede de terra Outras consideracións

REDE SEMAFÓRICA E DGT Normativa Obxecto Estado actual Xustificación do Proxecto Características da obra Outras consideracións SOTERRAMENTO DE CONTEDORES DE LIXO E RECICLAXE Obxecto Descrición dosequipos CONSIDERACIÓNS FINAIS

DOC. Nº 5. PLANOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a 19 b 19 c 20 SITUACIÓN E. ACTUAL. URBANIZACIÓN DE SUPERFICIE. ESTADO ACTUAL. PLANO TOPOGRÁFICO E. ACTUAL. PERFÍS TRANSVERSAIS E LONXITUDINAL. PROXECTO. PLANO DE REPLANTEO. PROXECTO. PERFÍS TRANSVERSAIS E LONXITUDINAL. PROXECTO. ACABADOS E AMOBLAMENTO. PROXECTO. DETALLE RÚA TIPO. E....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Esquema de memoria descriptiva de obra
  • Obra Hidalgo memoria y sangre
  • Analisis De La Obra "La Persistencia De La Memoria"
  • Hidalgo memoria y sangre reporte de obra
  • Analisis de obra Dali la persistencia de la memoria
  • memoria de una obra
  • Memoria Ambiental de una Obra Maritima
  • Memoria Descriptiva De Obra

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS