Modificació concursal 2011

Páginas: 5 (1047 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2011
Llei 38/2011, de 10 d'octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
La Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, va instaurar al nostre país un sistema concursal modern i unitari, d'aplicació tant a persones jurídiques com naturals, amb independència que siguin empresaris o professionals. Un sistema que es regeix pels principis d'unitat legal, de disciplina i de procediment.Va incorporar solucions econòmiques raonables, acompanyades de diverses garanties i de la creació d'una jurisdicció especialitzada i àmpliament reclamada, constituïda pels jutges del Mercantil.
No obstant això, el deteriorament de la situació econòmica ha accentuat determinats aspectes de la legislació que han resultat disfuncionals i ha posat de manifest l'incompliment d'un dels propòsitsprincipals de la llei, que és la conservació de l'activitat professional o empresarial del concursat. Ara per ara, la major part dels concursos que es tramiten conclouen amb la liquidació de l'empresa, el cessament d'activitats i l'acomiadament dels treballadors. Aquesta realitat tensiona el sistema legal, al qual s'acudeix menys i, si s'escau, més tard que en altres països.
El Reial Decret llei3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, financera i concursal, davant l'evolució de la situació econòmica, va efectuar una important modificació de la Llei Concursal, tractant de donar resposta als problemes més urgents que aquesta tenia plantejats. La Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, també vamodificar 49 preceptes de la Llei Concursal. Aquestes normes obrien pas a un procés de reforma més ampli i ambiciós de la legislació concursal. Per a això es va constituir en el Ministeri de Justícia, en el si de la Comissió General de Codificació, una secció. La documentació i l'esborrany elaborats per la Secció han servit de base a la reforma que es conté en aquesta llei.

La reforma de laLlei Concursal no és una reforma radical de la mateixa part del reconeixement dels seus principis essencials, en concret, la triple unitat legal, de disciplina i de procediment, ja esmentada. Això no impedeix que la reforma es pugui considerar global, doncs introdueix una sèrie d'importants modificacions que pretenen tant corregir errors d'enfocament detectats en la pràctica com omplir les llacunesde la llei. En resum, suposa una actualització integral del nostre dret concursal a la vista de la curta però intensa experiència i aplicació de la Llei del 2003, del Dret Comparat i de la seva evolució.

La reforma pren com a referència la situació econòmica actual tant per a l'adopció de les mesures com per a la valoració de la seva implantació.

La llei aprofundeix en les “alternatives” alconcurs o els instituts preconcursals, oferint a les empreses una solució més àgil i econòmica a les seves crisis, a través d'acords de refinançament.
La llei també s'ocupa de la comunicació formal quan s’inicien negociacions amb els creditors, regula amb detall els deures de les parts que negocien l'acord i, sobretot, estableix l'homologació judicial d'aquest acord, que s'estén als creditorsdissidents.
A més, s'incorpora el “privilegi dels diners nou”. Amb aquests canvis, es perfecciona la reforma duta a terme pel Reial Decret llei 3/2009, de 27 de març.
La llei pretén, en segon lloc, que la solució de la insolvència no es retardi en el temps, cosa que perjudica al concursat i als seus creditors al minorar el valor dels seus béns i de la realització depèn el seu cobrament, al eliminarpossibilitats de garantir la seva viabilitat i al augmentar els costos. Per a això, es simplifica i agilita el procediment concursal, afavorint l'anticipació de la liquidació, impulsant i regulant un veritable procediment abreujat i oferint solucions específiques en la fase comuna i en el conveni.
Juntament amb això, la llei millora també el règim de la publicitat registral del concurs.

A...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Actualizacion ley concursal 2011
  • La incidencia fiscal de la reforma concursal 22/09/2011
  • Concursal
  • concursales
  • Concursal
  • concursal
  • concursal
  • Concursal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS