Nadal_Júlia_PAC1_DH

Páginas: 7 (1613 palabras) Publicado: 11 de enero de 2016

CAS PRÀCTIC

APARTAT 1: APORTACIÓ AL DEBAT (1a i 2a part)

Els casos descrits, en cap cas poden ser considerats com un privilegi, ja que no és tracta d’una mesura restrictiva , excloent i desigualitària, sino que estaríem parlant d’un dret. Un dret en tan que la seva naturalesa és la de protegir o tutelar interessos o necessitats que és considerin rellevants, com la vivenda digna en aquestcas.

Les tres situacions descrites, tan en el cas de la família amb fills, la parella i l’ancià, tenen una característica en comú i és que els tres podrien incloure’s dins aquella part de la societat que està considerada en risc d’exclusió social. Aquesta condició però permet otorgar-los-hi unes subvencions i certs drets fonamentals individuals que tot ser humà té (o hauria de tenir) garantits.Respecte a la classificació dels drets:
Drets humans i drets no humans: parlaríem de drets humans, ja que la diferència en aquesta classificació recau en la denominació o atribució de característiques humanes del subjecte. Qualificar de ser humà no només significa capacitat d’obrar i capacitat de decisió, voluntat propia per decidir, afirmar i negar. És un dret a l’autoprotecció i a la llibertat.Drets humans i drets Ciutadans : el Dret a una vivenda digna es un dret humà , reconegut per la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH) el qual no presenta cap discrepància pel que fa al país de procedència de la persona, i és per això que no s'apliquen als drets Ciutadans .
Drets individuals i drets col • lectius: per defensar el desnonament o el perill d’exclusió social, no ens referim a uncol·lectiu de persones en especial sino a cada individu que pugui veure’s afectat per aquestes circumstàncies, sobrevingudes o no. Els interessos per fer valdré el dret fonamental de l’habitatge aplica a cada persona però sempre considerant les peculiaritats de cada cas.
APARTAT 2: QUALIFICACIÓ JURÍDICA

1. En la teva opinió, quins drets dels continguts a la Declaració Universal de DretsHumans (DUDH), els tractats internacionals adoptats en el si de l'ONU i el Conveni Europeu de Drets Humans resultarien violats si es procedís a executar el desnonament? Argumenta la teva resposta.i
Si es procedís a executar el desnonament s’estarien violant diversos drets fonamentals i bàsics que tot esser humà adquireix pel simple fet de esser i que els següents pactes, convenis i declaracionsprotegeixen.
Per part dels drets continguts a la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH), s’infringirien els següents articles:
Art. 5: “Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.”
Hem de considerar que en totes les situacions exposades, encara que en diferent grau, s’hi dóna un tracte humiliant, cruel per a la integritat física i psíquica de la persona,l’honor i la dignitat de la mateixa.
Art. 23.3: “Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.”
Totes aquestes persones han estat treballant (o rebent una pensió compensatòria) i tot i així aquesta quantitat és insuficient pergarantir-los-hi una vivenda digna.
Art. 25.1: “Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent dela seva voluntat.”
Aquest és l’article més important de tots i el que especifíca amb més detall quin dret s’està violant i en quina mesura. Els tres casos compleixen l’absència de justícia respecte aquest article.
En els següents articles, el raonament és el mateix que l’exposat als anteriors, reivindiquen drets similars i per això es vulnerarien de la mateixa manera.
Pel que respecta al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS