PAU Fisica Junio 2010 Com.Valenciana

Páginas: 4 (875 palabras) Publicado: 10 de mayo de 2015
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATORIA:JUNIO 2010

CONVOCATÒRIA: JUNY 2010

FÍSICA

FÍSICA

BAREM DE L’EXAMEN:l
apuntuaci
ómàxi
madecadaprobl
emaésde2puntsil
adecadaqüesti
ód’1,
5punts.
BAREMO DEL EXAMEN:l
apunt
uaci
ónmáxi
made cadaproblemaesde 2 punt
osyl
ade cadacuest
i
ónde 1,
5punt
os.

OPCIÓ A
BLOC I –QÜESTIÓ
Un planeta gira alvoltantdelsolamb una trajectòria el·
líptica.Raoneu en quin puntd’aquesta trajectòria lavelocitatdelplanetaésmàxima.
BLOC II –PROBLEMA
Uncosrealitzaunmovimentharmònicsimple.L’amplituddelmovimentésA = 2 cm,elperíode T = 200msi
l’elongacióenl’instantinicialésy(0) = +1 cm.
a) Escriviul’equaciódel’elongaciódelmovimentenqualsevolinstanty(t).(1 punt)
b) Representeugràficamentaquestaelongacióenfunciódeltemps.(1 punt)
BLOC III –QÜESTIÓ
Unraigde llum espropagaperunafibrade quarsambunavelocitatde 2·
108 m/s,com mostralafigura.Teninten compte que elmitjàque envoltalafibraésaire,
calculeu l’angle mínim amb elqualelraig ha d’incidirsobre la superfície de
separacióquars-aire perquèaquestquedeconfinatenl’interiorde lafibra.

θm

108 m/s
Dades:índexde refraccióde l’aire nA = 1;velocitatde lallum enl’aire c= 3·
BLOC IV –PROBLEMA
&

&

Un electró esmou dinsd’un camp elèctric uniforme E = E ( − j ) .L’electróix delrepòsdesdelpuntA,de
coordenades(1,0) m,iarribaalpuntB ambunavelocitatde 107 m/sdesprésde recórrer50cm.
a) Indiqueulatrajectòriade l’electróilescoordenadesdelpuntB.(1 punt)
b)Calculeuelmòduldelcampelèctric.(1 punt)

10-31 kg
Dades:càrregade l’electróe = 1,

10-19 C ;massade l’electróme = 9,
BLOC V –QÜESTIÓ
Sies duplica la freqüència de la radiació que incideix sobre un metall,es duplical’energia cinètica dels
electronsextrets?Justifiqueubreumentlaresposta.
BLOC VI –QÜESTIÓ
Calculeulalongitudd’onade De Broglie d’unapilotade 500gque esmoua2 m/siexpliqueuelseusignificat....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PAU Fisica Septiembre 2010 Com.Valenciana
  • PAU Fisica Junio 2014 Com.Valenciana
  • PAU Fisica Julio 2014 Com.Valenciana
  • PAU Fisica Septiembre 2012 Com.Valenciana
  • PAU Fisica Julio 2013 Com.Valenciana
  • Pau 2010
  • Examen de Historia de la Filosofia PAU Madrid 2009 2010 Junio
  • Física pau

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS