Pautes de comentari d'una obra d'història de l'art.

Páginas: 5 (1015 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2013
PAUTA DEL COMENTARI D’UNA ESCULTURA

Tot comentari d’una obra d’art ha de tenir uns apartats bàsics a partir dels quals es podran anar desenvolupant una sèrie de punts:

1) Dades bàsiques i catalogació:
a) Autor. Si l’autor és conegut merix una breu biografia.
b) Titol
c) Data
d) Forma; exempta o relleu (alt o baix)
e) Ubicació original
f) Ubicació actual.
g) Estat de conservació2)Context històric:

a) Situar l’obra en el temps, Comentar alguna característica de tipus socio-cultural de l’època en la qual està inscrita l’obra.

socials com les persones o grups socials als que estava destinat, la consideració social que rep en aquella època l’artista,
polítics, tipus de ideologia imperant, fets rellevants de l`època, ...
culturals,...relació amb altresarts, altres artistes, aspectes culturals generals...

3)Descripció a priori:
b) Descriure l’obra a priori, és a dir, allò que veiem sense necessitat d’explicar res del contingut, simplemet allò que es veu. És l’acció de referir el conjunt visual de la imatge mitjançanat el llenguatge. Utilitzar registre neutre, sense judicis de valor ni posicionament estètic exagerat.

4) Anàlisisformal i estilística
a) Material i tècnica
c) Composició: Equilibri, moviment/repòs, espai, llum, policromia…
d) Idees mare. Són nocions visuals, són els conceptes bàsics de l’obra. (contrast, simetria, horitzontalitat…) Tot allò conceptual que et suggereixi la imatge. Dibuixar aquestes línies.
e) Esquelet estructural: Fer un esquema de la imatge através d’una altra imatge. No és un esbós sinó l’esquema plàstic bàsic de la imatge.
f) Carácterísitiques de l’estil al qual pertany l’obra. Definir els conceptes estilístics que es veuen en l’obra.
5) Anàlisi significativa:
a. Iconografia: L’assumpte o el tema de que tracta l’obra. Indicar les fonts d’on està estret el tema.
b. Iconologia:El nivell més profund del significat i lasimbologia que l’escultor ha volgut transmetre a l’obra. Dependrà del l’època i de l’autor.
c. Funció: estètica, lúdica, religiosa, pedagògica, commemorativa…

6) Trascendència de l’obra.
Definir la importància de l’obra en la hist`òria de l’art. Donar-li un valor històricPAUTA DEL COMENTARI D’UNA PINTURA:

1) Dades bàsiques i catalogació:
A)Autor. Sil’autor és conegut merix una breu biografia.
B) Titol
C) Data
D) Ubicació original
E) Ubicació actual.
F) Suport.

2Context històric:

a. Situar l’obra en el temps, Comentar alguna característica de tipus socio-cultural de l’època en la qual està inscrita l’obra.

sociales com les persones o grups socials als que estava destinat, la consideració social que rep en aquella èpocal’artista,
polítics, tipus de ideologia imperant, fets rellevants de l`època, ...
culturals,...relació amb altres arts, altres artistes, aspectes culturals generals...


3) Descripció a priori:

a. Descriure l’obra a priori, és a dir, allò que veiem sense necessitat d’explicar res del contingut, simplemet allò que es veu. És l’acció de referir el conjunt visual de la imatge mitjançanat elllenguatge. Utilitzar registre neutre, sense judicis de valor ni posicionament estètic exagerat.

4) Anàlisis formal i estilística

a) Material i tècnica (fresc, oli, mossaic)
b) La linia i el color. Color més càlid, més fred, colors primaris…
b. Composició: perspectiva, tipologia compositiva (dinàmica, estàtica….)
c. Idees mare. Són nocions visuals, són els conceptes bàsics de l’obra.(contrast, simetria, horitzontalitat…) Tot allò conceptual que et suggereixi la imatge. Dibuixar aquestes línies.
d. Esquelet estructural: Fer un esquema de la imatge amb un altre imatge No és un esbós sinó l’esquema plàstic bàsic de la imatge.
e. Definir els conceptex estilistics que es veuen en l’obra. Característiques de l’estil. Al qual pertany l’obra

5)Anàlisi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Comentari d'història de l'art(partenó)
  • Comentari d'una obra
  • Orientacions per a comentar una obra d'història de l'art
  • Fonaments D'Història I Teoria De L'Art
  • COMENTARIO PAUTAS
  • PÀUTAS PARA EL COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARTE
  • Obra historia de l'art
  • LECTURA D'UNA OBRA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS