Plan de empresa

Páginas: 104 (25960 palabras) Publicado: 16 de enero de 2010
FOMENTO DO ESPÍRITU EMPRENDEDOR : aprender a ser emprendedores

BLOQUE 2. O PLAN DE EMPRESA 7. ELABORACIÓN DO PLAN DE EMPRESA................................................67 7.1 Necesidade do plan de empresa........................................................67 7.2 Un modelo de plan de empresa ........................................................70 7.3 Guión detallado do Plan deempresa ................................................71 7.4 Fases de elaboración do plan de empresa .........................................75 8. ANÁLISE E DIANÓSTICO .........................................................................77 8.1 Análise do contorno xeral ................................................................78 8.2 Análise do contorno específico........................................................79 8.2.1 Radiografía do sector.......................................................80 8.2.2 Análise do mercado e os clientes .....................................81 8.2.3 Análise da competencia ...................................................88 8.2.4 Análise dos proveedores..................................................89 8.2.5 AnáliseDAFO.................................................................89 9. PLAN DE MARKETING ..............................................................................90 9.1 Obxectivos de marketing .................................................................91 9.2 Estratexias de marketing ..................................................................93 9.3 Política de producto.........................................................................96 9.4 Política de precio .............................................................................99 9.5 Política de distribución .................................................................. 102 9.6 Política de comunicación ............................................................... 104 9.7 A localización donegocio.............................................................. 106 10. PLAN DE PRODUCCIÓN OU PRESTACIÓN DO SERVIZO.................. 108 11. PLAN DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZACIÓN INTERNA...... 110 11.1. Recursos humanos necesarios: funcións e responsabilidades....... 111 11.2. Organigrama .............................................................................. 112 11.3. Descripción dos perfiles dospostos............................................. 113 11.4. Selección e formación de personal .............................................. 114 11.5. Política salarial ........................................................................... 115

Páxina 67

FOMENTO DO ESPÍRITU EMPRENDEDOR : aprender a ser emprendedores

Páxina

12. PLAN XURÍDICO-FISCAL...................................................................... 116 12.1. Forma xurídica da empresa ......................................................... 117 12.2. Trámites de constitución e posta en marcha................................. 119 12.3. Fiscalidade da empresa ............................................................... 125 12.4. Marco legal específico ................................................................126 13. PLAN ECONÓMICO E FINANCIERO..................................................... 127 13.1. Inversión necesaria ..................................................................... 127 13.1.1. Inversión en activo fixo ................................................ 128 13.1.2. Inversión en activo circulante........................................ 129 13.2. Financiación esubvencións......................................................... 129 13.2.1. Aportación dos promotores ........................................... 130 13.2.2. Financiación allea ......................................................... 130 13.2.3. Subvencións ................................................................. 131 13.3. Cadro resumen de inversión e financiación ....................................
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan De Empresa
  • Plan de empresa
  • Mi plan de empresa
  • Plan Empresa
  • Plan De Empresa
  • PLAN DE EMPRESA
  • plan que de una empresa
  • Plan De Empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS