Política economica

Páginas: 5 (1080 palabras) Publicado: 16 de junio de 2014
Tema 2: Política monetària

2.1. Conceptes i agents de la política monetària
2.2. Instruments primaris de política monetària
2.3. La política monetària de la Unió Econòmica i
Monetària Europea (UEM) i el Banc central Europeu
(BCE)
2.4. Línia de transmissió i eficàcia de la política
monetària

2.3. La política monetària de la Unió
Econòmica i Monetària Europea (UEM) i el
Banc CentralEuropeu (BCE)
• Naixement i situació actual de la UEM
• Estratègia de la política monetària de la UEM
• Instruments de la Política monetària de la UEM

Criteris de convergència

Tipus de canvi: la moneda no ha de haver estat devaluada ni haver sortit
del marge de fluctuació normal en els dos últims anys.
Inflació: No ha de superar en més de 1,5 punts percentuals la mitjana dels
trespaïsos amb menor inflació.
Dèficit públic: no ha d’excedir el 3% del PIB.
Deute públic: no ha de superar el 60% del PIB.
Tipus d’interès a llarg termini: el tipus nominal a llarg termini no ha
d’excedir en més de dos punts al tipus mitjà dels tres països amb menor
inflació.

Etapes UEM
1era etapa: (juliol 1990 - desembre 1993)
Liberalització plena moviments capital
Integració financera ibancària
Reducció diferencials d’inflació
Reducció diferencials tipus d’interès
Anar cap a l’estabilitat canviaria
2ona etapa: (gener 1994 - desembre 1998)
Convergència de polítiques econòmiques
Creació Institut Monetari Europeu (IME)
3era etapa: iniciada 1 de gener de 1999
Accés dels països que complien els criteris de convergència a la Unió
Monetària:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya,Finlàndia,
França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Luxemburg,
Portugal.
Fixació tipus de canvi irrevocables
Política monetària comú
Des de 1 gener 2002 euro moneda fiduciària

Criteris de Convergència
Inflació
Maig97
/Abril 98

Tipus d'Interès
Maig97/
Abril 98

Dèficit Públic
Primavera 98

Deute Públic
Primavera 98

Criteris
Complerts

MAASTRICHT

2,6

7,3

3

60Alemanya

1,3

5,4

2,7

61,3

4

Àustria

1,1

5,4

2,5

62,0

4

Bèlgica

1,3

5,5

2,1

122,2

4

Dinamarca1

1,8

5,9

-0,7

65,1

4

Espanya

1,7

5,0

2,6

68,8

4

Finlàndia

1,5

5,6

-0,9

55,6

5

França

1,1

5,4

3,0

58,0

5

Grècia

4,8

9,7

4,0

108,7

1

Irlanda

1,2

5,8

-0,866,3

4

Itàlia

1,8

6,1

2,7

121,6

4

Luxemburg

1,4

5,4

-1,7

6,7

5

Països Baixos

2,1

5,4

1,4

72,1

4

Portugal

1,7

5,9

2,5

62,0

4

Regne Unit1

1,8

6,6

1,9

53,4

4

Suècia2

2,1

6,1

0,8

76,6

3

1: Opting-out
2: Suècia no complia el criteri del tipus de canvi i a més a més, el seu Banc Central nocomplia les condicions
d'independència exigides a tots els bancs centrals dels països participants. Si bé aquestes van ser les raons
oficials, Suècia no va entrar a la UEM per decisió política, motivada per l'escassa acceptació de la moneda
única per part dels seus ciutadans.
Font: Comissió Europea

2 7 m em b r es d e la U E
1 8 m em b re s d e la U E M
A le m a ny a
G r è c ia (1 -1 -20 0 1)
À u s t ria
I r la n d a
B è lg ica
I t à lia
E s lo và qu ia (1- 1-2 0 0 9 )
L e t ò nia (1 -1-2 0 1 4 )
E s lo vè n ia ( 1-1 -2 0 0 7 )
L u x e m b ur g
E s p a ny a
M a lt a (1 -1-2 0 0 8 )
E s t ò n ia (1 -1 -2 0 11 )
P aïs o s Ba ix o s
F in làn d ia
P o r t u g al
F r a nç a
X ip re (1- 1-2 0 0 8 )
9 m e m b res d e la U E p e rò n o d e la U E M
B u lg à r ia
P olò n ia
C r o àc ia
R e g n e U nit 1
D in a m ar ca 1
R e p ú b lic a T x e c a
H o n g ria
R o m an ia
L it u à n ia
S uè cia 2
C a n d id at s en vie s d ’a d he sió a la U E
C a n d id at s U E
A n t ig a R e p ú b lic a I ug o s la va d e M a ce d ò nia
T ur qu ia
M ontenegr o
I s là n d ia
S è r b ia
C a nd id a t s p o t en c ials
A lb à n ia
B ò sn ia i H e rc e g o v...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Politica economica
  • Política Económica
  • Política Económica
  • politica economica
  • politica economica
  • politicas economicas
  • Politica economica
  • Politica Economica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS