Problemas Acido Base

Páginas: 7 (1604 palabras) Publicado: 28 de abril de 2015
ÁCIDO-BASE
98
1- Calcula o pH das seguintes disolucións:
a) 0,1 M. de HNO3.
c) 0,01 M. de NaOH.
b) 10-3M. de KOH.
d) 5A10-4M. de H2SO4.
S- 1 ; 11 ; 12 ; 3
2- Disolvemos 5,0 g. de HNO3 en auga obtendo 600 c.c. de disolución. ¿Cal é o pH da mesma?
S- 0,88
3- Disolvemos 0,5 g. de KOH en 10 millóns de litros de auga. ¿ Cal é o pH da disolución resultante?
S- 7 (7,004)
4- Facemos reaccionar 200 cm3.de disolución de HNO3 0,10 M. con 200 cm3. de NaOH 0,10 M.
¿ Cal é o pH da disolución resultante ?
S- 7
5- Facemos reaccionar 200 cm3 de HNO3 0,10 M. con 200 cm3 de NaOH 0,20 M. ¿ Cal é o pH da
disolución resultante ?
S- 12,7
6- ¿ Cal é o pH da disolución resultante de botar 20 CC de HCl 0,5 M. sobre 400 mL de auga ?
S- 1,6
7- ¿ Que volume de NaOH 0,1 M. necesitamos para neutralizar 100 CC de HCl0,01 M. ?
S- 10mL
8- ¿ Que volume de NaOH 0,1 M. necesitamos para neutralizar 40 mL de H2SO4 0,3 M. ?
S- 0,24 L=240 mL.
9- Con 4,00 g. de NaOH preparamos unha disolución acuosa. ¿ Que volume de H2SO4 0,100 M.
precisamos para neutraliza-la disolución anterior ?
S- 0,5 L
10- Temos unha disolución de ácido acético; HAc, Ka= 1,8A10-5; na que a concentración do ión
acetato, Ac-, é 4,2A10-3M. ¿ Cal é oseu pH ?
¿ Cal é a concentración de ácido sen disociar ? ¿ Cal era a concentración inicial do ácido ?
S- 2,4 ; 0,98 ; 0,984
11- Calcúlese a concentración do ión hidróxeno e a porcentaxe de disociación nunha disolución
2,0A10-2M. de HCN. Ka=4,9A10-10.
S- 3,1A10-6M ; =,000156 => 0,0156%
12- A constante de ionización do ácido benzoico , Ph-COOH é 6,4A10-5 . Calcula a porcentaxe de
disociación,concentración do ión hidróxeno e o pH para unha disolución :
a) 1,0 M.
b) 1,0A10-3M.
S- 8A10-3=>0,8% ; 8A10-3M ; 2,1 ;;
-4
0,222=>22,2% ; 2,22A10 M ; 3,6 5 (aprox. 0,25=>25% ; 2,5A10-4M ; 3,6 )
13- Calcula a concentración de ión hidróxeno, o pH e o grao de disociación dunha disolución de
ácido acético, HAc, 1,5A10-2M.
Ka=1,8A10-5M.
S- 5,2A10-4M ; 3,3 ; 0,0346
14- Nun matraz introducimos 50 g. de ácidofórmico (metanoico= HCOOH ) e auga ata levar a
disolución a un volume final de 500 CC
Sabendo que a constante de disociación do ácido fórmico é 1,8A10-4, calcúlese :
a) Grao de disociación. b) Concentración do ión H+ c) pH
S- 9,4A10-3 ; 0,0197 M ; 1,7
15- Un ácido, HA, está disociado nun 0,8 % . Se a concentración inicial do ácido é 0,1 M., acadado
o equilibrio:
a) ¿ Cal é a concentración de ácidosen disociar ?
b) ¿ Cal é a concentración do catión hidróxeno ?
c) ¿ Cal é a concentración do anión ?
d) ¿ Cal é o pH ?
e) ¿ Cal é a constante de ionización ?
S- 0,0992M ; 8A10-4M ; 8A10-4M ; 3,1 ; 6,45A10-6

16- A constante de ionización do NH3 (aq.) é 1,8A10-5 .
Para unha disolución 1,0A10-2M., calcula : [OH-] , [NH+4] , pOH , pH e grao de disociación da
mesma.
S- 4,2A10-4M ; 4,2A10-4M ; 3,4 ;10,6 ; 0,0424
17- Temos tres disolucións de concentración 0,1 M. Unha é de amoníaco, Kb=1,8A10-5 ; outra de
etilamina, Kb=4,3A10-4, e outra de anilina, Kb=4,0A10-10. Ponas en orde decrecente de basicidade.
S- 2 ; 1 ; 3
18- Empregando datos de problemas anteriores calcula o pKa dos ácidos : acético, benzoico e
cianhídrico.
S- 4,74 ; 4,19 ; 9,31
19- O pKb do NH3 é 4,74. ¿ Cal é a Kb do amoníaco. ?
S-1,8A10-5
2O- A Mr dun ácido monoprótico é 88. Cando disolvemos en auga 2,73 g. dese ácido e acadamos
un volume de 100 mL o pH da disolución é 4,65
¿ Cal é a constante de ionización dese ácido ?
S- 1,6A10-9
21- Calcula a constante de ionización dunha base de Mr 160, sabendo que se preparara 1,00 L de
disolución acuosa, de pH 11,5, a partir de 18,4 g. da mesma.
S- 8,7A10-5
22- Unha disoluciónsaturada de Ca(OH)2 ten un pH=12,06.
A solubilidade do hidróxido de calcio en auga é de 0,185 g en 100 mL. Calcula α e Kb para o hidróxido
de calcio nestas condicións.
S- 0,2296=>23% ; 3,9A10-5
23- Disolvemos NH4Cl en auga. Describe o que ocorre.
24- Disolvemos NaNO2 en auga. Describe o que ocorre.
25- Calcula o pH das seguintes disolucións :
a) 0,100 M. de NaAc.
c) 0,200M. de NH4Cl.
b) 1,00A10-3M....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Modelo Problema Ácido-Base
  • problemes acid-base
  • ácidos y bases, ¿Cómo se resuelven los problemas cotidianos con ácidos y bases?
  • Problemas tema acido base q organica
  • Relacion acido-base en la solucion de problemas agronomicos
  • Serie de problemas acido-base
  • Problemas Ácido-Base
  • problemas acido base 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS