Programacion unidad didactica

Páginas: 181 (45147 palabras) Publicado: 14 de junio de 2011
ÀREA

de

LLENGUA ANGLESA

PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CURS QUART

Can Do

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA
PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. CURS QUART
Temporització: 1r trimestre. De: A: (Dues setmanes)
UNITAT DIDÀCTICA 1a: A year away

1. CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS GENERALS

1.1. Objectiusgenerals de l’àrea:

§ Reflexionar sobre el funcionament de la llengua com a element facilitador de l’aprenentatge en la realització de tasques i com a instrument per desenvolupar l’autonomia.
§ Adquirir la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit de manera eficaç en situacions habituals de comunicació a través de tasques específiques.
§ Desenvolupar destreses comunicatives, tant receptivescom productives, amb la finalitat de fer intercanvis d’informació dintre i fora de l’aula.
§ Transferir al coneixement de la llengua anglesa les estratègies de comunicació adquirides en la llengua materna o en l’aprenentatge d’altres llengües, amb la finalitat de fer tasques interactives en situacions reals o simulades.

1.2. Objectius específics:

§ Relacionar el significat i la pronunciaciódel vocabulari.
§ Reconèixer i reproduir els sons, el ritme i l’entonació característics de la llengua anglesa.
§ Reflexionar sobre el funcionament de la llengua com a element facilitador de l’aprenentatge i com a instrument per millorar el desenvolupament de la comunicació.
§ Aplicar els coneixements lingüístics a la comprensió i a la producció de textos.
§ Extreure informació global demissatges escrits.
§ Sintetitzar un text de manera oral i escrita recollint-ne les idees essencials.
§ Extreure la idea principal de textos orals i escrits
§ Localitzar informació específica en un text llegit amb anterioritat.
§ Utilitzar estratègies bàsiques de comunicació, lingüístiques i no lingüístiques, perquè la comunicació sigui fluida i eficaç.
§ Comprendre textos orals i escritssenzills, utilitzant la informació, tant global com específica, que transmeten amb finalitats diverses.
§ Expressar-se oralment amb pronunciació, entonació i ritme adequats.
§ Elaborar textos escrits breus i senzills, respectant les regles bàsiques del codi escrit.
§ Expressar-se oralment i per escrit de manera coherent i tenint en compte els aspectes normatius de la llengua anglesa.
§ Utilitzar demanera adequada les fórmules lingüístiques habituals de relació social.
§ Respectar i valorar les opinions dels altres.
§ Utilitzar estratègies d’autoavaluació i autoaprenentatge d’altres llengües per al desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge autònom.
§ Transferir al coneixement de la llengua anglesa les estratègies de comunicació adquirides en la llengua materna o en l’aprenentatged’altres llengües per fer tasques interactives de comunicació.

2. . OBJECTIUS DIDÀCTICS

§ Utilitzar Can Do, reconeixent-ne l’estructura, els diversos elements que integren cada Unitat i el procediment d’ús de cada apartat.
§ Motivar els alumnes del grup a l’inici d’un nou curs, determinant el grau d’adquisició que tenen de les destreses bàsiques (Reading, Listening, Speaking i Writing) així com deles categories Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Communication, Socio-cultural i Learning skills.
§ Aims: Reconèixer i aplicar de manera productiva diverses intencions comunicatives i funcions:
· Asking for information.
· Talking about preferences.
· Talking about routines or habits.
· Saying how often we do things.
· Using ‘want’ + infinitive.
§ Communication:
· Talking about learningEnglish.
· Expressing likes and dislikes.
· Talking about interests.
· Talking about myself.
· Meeting new people.
· Noting down important information.
· Registering on a language course.
§ Vocabulary: Reconèixer i produir vocabulari relacionat amb els diversos camps conceptuals que es desenvolupen a la Unitat didàctica: Preferences; Personalities.
§ Grammar: Conèixer i practicar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Programación unidad didáctica excel
  • Comparación entre estructura de Programación y una unidad didáctica
  • Trabajo de programación de una unidad didactica
  • Programación de una unidad didáctica
  • Programacion Y Unidad Didactica
  • Modelo de programacion de una unidad didactica
  • unidad didáctica o programación temporal
  • Programación Unidad Didactica Matematicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS