Vocabulario sociales

Páginas: 14 (3423 palabras) Publicado: 18 de febrero de 2012
TEMA 1: DEL LLIBRE

• Litosfera: part sòlida de l'escorça terrestre, ja siga en les terres emergides o davall els mars i oceans. Es dividix en grans plaques que xoquen entre si per a formar serralades o se separen donant lloc a oceans. La litosfera es situa sobre una capa més interior de roca fosa o magma, anomenada astenosfera.
• Temps atmosfèric: és l'estat concret del'atmosfera sobre un lloc i en un moment determinat. Pot variar en poques hores el dit estat.
• Clima: és la successió habitual de tipus de temps sobre una zona determinada i en cada any, amb les variacions estacionals que corresponguen.
• Pressió atmosfèrica: és el pes de l'aire sobre un lloc, i es mesura amb el baròmetre. Es representa amb isòbares, que són línies que unixen punts de lamateixa pressió. Les zones amb altes pressions formen anticiclons i amb baixes, depressions o borrasques.
• Biosfera: és l'espai ocupat `por els sers vius en la Terra. Comprén la troposfera, la hidrosfera i la superfície terrestre.
• Hidrosfera: conjunt de les aigües salats i dolços de la Terra, poden estar en forma líquida o com a neu i gel, (glaceres, casquets polars).
• Sòl: ésla capa superficial de l'escorça terrestre. Consta d'elements sòlids (minerals, matèria orgànica), líquids (aigua filtrada) o gasosos (CO2).
• Landa: vegetació arbustiva i de praderia pròpia de les zones de clima oceànic. A Europa es dóna en la zona atlàntica.
• Vessants hidrogràfics: conjunt de conques les aigües de la qual aboquen al mateix mar o oceà. A Espanya són tres, lamediterrània, l'atlàntica i la del mar cantàbric.
• Conca: terres les aigües superficials del qual aboquen al mateix riu, que es constituïx en l'eix fluvial fonamental de les terres que recorre el seu curs. A Espanya, les més importants són les de l'Ebre, Duero, Tall, Guadiana i Guadalquivir.
• Aqüífers: aigües subterrànies producte del filtrat de les aigües superficials i de la pluja,que són comuns en les conques sedimentàries.
• Coordenades geogràfiques: són sistemes de localització geogràfica constituïdes per línies imaginàries que recorren el planeta. Estes línies són els meridians, que van de pol a pol, i els paral·lels, que van d'oest a est. La referència de tots els meridians és el meridià zero o de Greenwich, i la dels paral·lels el paral·lel 0 o Equador.
•Latitud i longitud: la latitud és la distància angular entre qualsevol punt de la superfície terrestre i l'Equador, i pot ser nord o sud. La longitud és també una distància angular, però de qualsevol punt del Planeta amb referència al meridià zero o meridià de Greenwich; pot ser este o oest.
• Clima mediterrani: es caracteritza per escasses precipitacions en general, temperatures càlides iun llarg període sec a l'estiu.
• Clima oceànic: es donen abundants precipitacions i sense mes sec, per la qual cosa són de caràcter regular. Els hiverns són moderadament freds i els estius frescos o moderadament càlids.
• Clima equatorial: propi de latituds pròximes a l'equador. Amb molt abundants precipitacions i calor. L'amplitud tèrmica és escassa.
• Climes freds: són elde tundra, el d'alta muntanya i el polar. Les temperatures són baixes i les precipitacions d'abundants a escasses.TEMA 3 DEL LLIBRE


• Ecumene: zones del planeta ocupades de manera permanent pels sers humans.


• Anecúmene: zones del planeta on no hi ha població o la població és mínima.

• Densitat de població: expressa la relació entre el nombre totald'habitants d'un territori, o població absoluta, amb l'extensió, normalment mesura en icm.

• Moviments migratoris: qualsevol desplaçament de població que es produïx des d'un lloc d'origen a un altre de destí i significa un canvi de residència habitual.

• Taxa de natalitat: expressa el nombre de naixements en tants per mil (‰) respecte al nombre total d'habitants d'un territori o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • VOCABULARIO DEL REA DE CIENCIAS SOCIALES
  • Vocabulario dimension cultural y social
  • vocabulario de sociales
  • Vocabulario Sociales
  • vocabulario de sociales
  • Vocabulario Fundamentos De Las Ciencias Sociales
  • VOCABULARIO CIENCIAS SOCIALES
  • vocabulario ramas de las ciencias sociales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS