Бізнес

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 37 (9193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Укоопспілка
Львівська комерційна академія

КОН’ЮНКТУРА РИНКІВ
Методичні вказівки та вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Львів
Видавництво Львівської комерційної академії
2010
Уклали: к.е.н., доц. Іванова Л. О.,
ст. викл. Музика О.М.

Рецензенти: к.е.н., доц. Корягіна С. В.,
к.е.н., доц. Бук Л. М.

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету МЕВ

Протокол №2 від 27.11.2009 р.

© Іванова Л. О., Музика О. М., 2010

1. Мета і завдання курсової роботи
Розвиток в Україні ринкових відносин, формування сучасної моделі економічногозростання, забезпечення інтеграції України у світове господарство, підвищення міжнародної конкурентоспроможності потребує, безумовно, висококваліфікованих кадрів. Вирішенню багатьох завдань, що постають перед економікою України, значною мірою сприяє підготовка фахівців з напряму «Маркетинг» — основоположного для професійних діячів ринку. Сьогодні маркетинг став ключовим елементом будь-якого бізнесу. Фахівціусіх галузей економіки використовують інструменти маркетингу для управління попитом на їхні товари та послуги.
Навчальний план підготовки фахівців з напряму «Маркетинг» у Львівській комерційній академії передбачає вивчення курсу «Кон’юнктура ринків», який входить до блоку професійно орієнтованих дисциплін. Цей курс, серед інших, охоплює низку питань, пов’язаних із структурними змінамипропозиції, попиту, рівня цін, оцінкою поточної ринкової кон’юнктури та перспективами розвитку товарного ринку, характеристикою його фірмової структури, визначенням місця та значення конкретного товарного ринку в системі світового, спрямуванням основних експортно-імпортних потоків.
Глибшому вивченню дисципліни «Кон’юнктура ринків» сприяє виконання студентами курсової роботи, що входить до освітньо-професійноїпрограми підготовки бакалавра з напряму «Маркетинг». Виконання курсової роботи з дисципліни «Кон’юнктура ринків» має на меті:
по-перше, систематизувати, закріпити та розширити теоретичні та практичні знання студентів щодо особливостей перебігу загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури окремих товарних ринків у сучасних умовах;
по-друге, освоїти студентами методологію дослідженнязагальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури окремих товарних ринків;
по-третє, здійснити студентами самостійно аналіз економічних процесів на окремому товарному ринку, узагальнити результати та визначити тенденції розвитку;
по-четверте, розвинути у студентів навики використання комп’ютерних програм, економіко-математичних та статистичних моделей для ефективної обробки та аналізу інформаційного матеріалу;по-п’яте, навчити студентів грамотно і переконливо викладати власні думки та професійно презентувати їх широкому загалу.
Окрім того, ця курсова робота є важливим підготовчим етапом для виконання дипломної та магістерської роботи з напряму підготовки «Маркетинг», об’єктивно відображає творчі та аналітичні якості студента.
Підготовка і виконання курсової роботи з дисципліни «Кон’юнктура ринків»водночас є однією з важливих та необхідних форм такої діяльності студентів у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації, як наукова робота. Беззаперечно, що основна мета наукової роботи якраз і полягає у формуванні у студентів світогляду, активізації пізнавальної діяльності, систематизації, закріпленні та розширенні отриманих знань і вмінь під час вирішення навчальних, наукових тапідприємницьких завдань.
Курсова робота повинна мати комплексний характер, бути логічно завершеною, відображати творчі аналітичні якості студента, які дають можливість оцінити отримані знання та вміння, їх практичне застосування.

2. Основні вимоги до якості курсової роботи
У процесі виконання курсової роботи студент відповідно до кваліфікаційних...