Graficas de población

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMIA POLÍTICA

En aquests documents es poden trobar exposades les dades de població activa, ocupada i aturada tant de Catalunya com d’Espanya, al igual que les taxes d’ocupació, atur i activitat. Es pot observar, també, que hi han anàlisis realitzats pels components del grup sobre les dades d’anys anteriors comparades amb les del segon trimestre de l’any 2009.

ESPANYA

La poblacióactiva d’Espanya és la següent:

Podem observar que Espanya, en el segon període de l’any 2009, té una població activa on el gènere masculí està per sobre del femení, tot i que la diferència no és gaire àmplia. Aquesta suma, té com a resultat 23.082,50 milers de persones que compleixen els requisits legals per a treballar (recordem que cal ser major de 16 anys i menor de 65) i que formen part de lapoblació ocupada o aturada d’Espanya.

La població ocupada d’Espanya és la següent:

Podem observar que Espanya té una població ocupada on el gènere masculí ocupa més llocs de treball. La població ocupada ens indica el nombre en milers d’habitants, en aquest cas espanyols, que compleixen tots els requisits legals per a treballar i que ocupen un lloc de treball. Aquestes dades són del segonperíode de l’any 2009.

La població aturada d’Espanya és la següent:

La gràfica de l’esquerra ens mostra que hi ha un nombre elevat d’aturats a Espanya, i que els homes són els que tenen un gruix important en la població aturada. Recordar que la població aturada fa referència a aquell sector de la població que compleix els requisits legals per a treballar però que no ocupa cap lloc de treball.Pel que fa referència a les dades de població, ja sigui ocupada, activa o aturada sobre Espanya, són les exposades anteriorment, i que podem relacionar amb les taxes d’ocupació, activitat i atur següents:

Taxa d’activitat en %:

La taxa d’activitat ens indica el % de població i està influenciada pels factors que incideixen en la població activa: estructura demogràfica, requisits legals ifactors socials. També podem definir que la taxa d’activitat es defineix com a la població activa dividida per la població potencialment activa, és a dir, aquelles persones que compleixen els requisits legals per a treballar. La gràfica ens mostra que hi ha quasi bé un 70% d’homes que treballen i un 50% de dones, per tant podem deduir que hi ha una lleugera diferència de gèneres.

La taxa d’atur aEspanya és la següent:

Indica el % de població aturada respecte a la població activa, és a dir, respecte a la població que compleix tots els requisits legals del país. Veiem que la gràfica ens mostra una lleugeríssima diferència entre el % d’homes i dones, ja que hi ha més nombre de dones a l’atur que no pas homes.

La taxa d’ocupació a Espanya és la següent:

La taxa d’ocupació a Espanyaper edats, ens indica que entre els 25 i els 54 anys, hi ha un % molt més elevat de persones que compleixen els requisits legals i que ocupen un lloc de treball, ja sigui fix o temporal. Podem observar que entre homes i dones no hi ha gaire diferència, i que l’edat on el % és més baix està entre els 16 i els 19 anys.

Anàlisis:

Les següents gràfiques indiquen les dades de l’any 2004, 2008 i2009 referents a la taxa d’ocupació, d’atur i d’activitat d’Espanya.

Podem veure una petita disminució en la taxa d’ocupació del 2004 cap al 2009. Per tant podem afirmar que el nombre de persones que compleix els requisits legals per a treballar i que ocupen un lloc de treball ha reduït en els últims 5 anys, i cal destacar també que les dades del 2009 són només del segon trimestre i per tantencara s’han de tancar els resultats de tot l’any. Pel que fa a la taxa d’activitat destacar que el 2009 ha augmentat un 3,5% aproximadament respecte el 2004, cosa que ens dóna a entendre que hi ha més persones en estat de treballar i que ocupen o no un lloc de treball.

En aquesta gràfica podem observar que a Espanya, hi ha una notable diferència de gènere en la taxa d’activitat, ja que pel sexe...
tracking img