Lekens betydelse

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3498 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TOMAS GALLARDO ALVAREZ

Lekens betydelse2010-04-11

Innehållsförteckning

Inledning 2
Syfte/ Frågeställningar 2
Metoder 2
Vilken betydelse har leken i barns utveckling? 3
Vilken betydelse har leken i förskolan? 5
Vilken skillnad är det mellan pojkar och flickors lek? 6Avsluting..................................................................................................................................................7
Literaturförtecning........................................................................................................................9

Inledning
Genom min undersökning i detta arbete vill jag lära mig och förstå mer av de viktigaste aspekterna i barnens utveckling ”Leken”.
Jag vill förstå och förklara leken från en pedagogisksynvinkel som t.ex. hur man använder leken på ett lärande sätt inom skolmiljön. Det är ett faktum att barn lär sig mycket mer genom att leka därför är många skolprojekt idag relaterad med leken. Genom leken är barnet mer mottagligt när det gäller att få någon typ av information.
I mitt arbete så ingår det att jag ska göra en fältstudie. Det innebär att jag kommer att besöka en förskola. Jag kommeratt träffa en förskolelärare som heter Luisa och hennes två kollegor dem är ansvariga för 23 barn mellan 3 och 6 år.
Tanken med besöket är att observera hur barn leker i en skolmiljö och vilken roll läraren har när det gäller barnens lek. Sedan ska jag jämföra mina observationer under min fältstudie med all fakta som jag har undersökt från olika källor. Min undersökning inriktar sig särskilt påsmåbarnens lek och dess lekteorier.

Syfte
Mitt syfte är att ta reda på lekens betydelse hos förskolebarn och om de olika lekteorierna stämmer överens med vekligheten.
Frågeställningar
Vilken betydelse har leken i barns utveckling?
Vilken betydelse har leken i förskolan?
Vilken skillnad är det mellan pojkar och flickors lek?

Metoder
Den metod som jag har valt är en blandning mellanbeskrivning och jämförelse. Jag har valt dessa metoder i mitt arbete eftersom jag tycker att genom dessa metoder kan jag besvara mina frågeställningar på ett bättre sätt. Jag tänkte göra mitt arbete genom en beskrivning av leken och hur detta är viktigt för barns utveckling. Jag ska använda information från olika webbsidor och olika böcker. Jag vill också gå igenom i olika lekteorier för att få enbättre helhetsbild om hur leken påverka oss. Min idé är att besvara frågorna med information och i min avslutning vill jag jämföra likheter och skillnader mellan min fältstudie och de fakta som jag har tagit från källor. Den teknik som jag kommer att använda är litteraturstudier och intervjuer. Jag ska använda litteraturstudier eftersom jag tycker att det finns mycket med information från olikaseriösa webbsidor och författare som beskriver och förklara lekens betydelse. Jag ska även använda mig av intervjuer eftersom genom att intervjua lärarna och
barnet under min fältstudie kommer jag att få en bättre helhets bild om hur barnet leker och vilken betydelse leken har i förskolan. Genom min fältstudie kommer jag att observera barnet i en lekmiljö.

Vilken betydelse har leken i barnsutveckling?
För barnet är leken mycket viktig. Barnet kan genom leken undersöka, lära sig, förstå den verklighet som omger honom, släppa spänningar, utveckla sin fantasi, påhittighet, lösa konflikter och förstå sin omgivning. Det är verkligen ett oumbärligt verktyg för barns fysiska, kognitiva, psykologiska eller sociala utveckling. (Lärandets grogrund)
Detta bekräftas av filosofer, psykologeroch lärare genom sina teorier och studier såsom:
”Platon (427-347 fkr) ansåg att leken var grundläggande för all utbildning”(Lektion leken)
”Rousseau: all undervisning bör bygga på lek”. (Lektion leken)
”Darwin: Leken har alltid funnits med i människans utveckling.”(Lektion leken)

Freud menar att genom lek så kan barnet uppfylla sina behov och önskningar. Genom leken är allt möjligt...
tracking img