Manual electrico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 91 (22737 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Installation Operation Maintenance
MCW/MWW 507-509-512 KB/NB MCW/MWW 518-524 KB/NB TTK/TWK 507-509-512 XB/AB TTK/TWK 518-524 XB/AB

MS-SVX01A-XX

BG
Въведение
Тези инструкции за монтаж, работа и поддръжка се дават като ръководство за добра практика при монтажа, пуска, работата и периодичната поддръжка на MCW, MWW и TTK/TWK . Те не съдържат пълните сервизни дейности, необходими запродължителното, безотказно действие на това оборудване. Трябва да се търсят услугите на квалифициран техник от реномирана фирма, нает чрез договор за поддръжка. Агрегатите се транспортират заредени с хладилен агент и трябва да се проверяват с електронен детектор за плътност, за да се потвърди херметичността. Хладилният агент не се включва от стандартната Г аранция.

CS
Електрозахранване
1. Цялото окабеляванетрябва да отговаря на местното законодателство . Видът и разположението на прекъсвачите трябва да отговарят на местното законодателство и разпоредби. За безопасност, монтирайте прекъсвач в съседство с агрегата. 2. За окабеляването използвайте само медни проводници. Изводите на агрегата не са проектирани за друг вид окабеляване. Използването на алуминиеви проводници може да доведе до на свързване ипоследваща повреда на оборудването. Това оборудване и монтираните на него опции са в съответствие с изискванията на разпоредба 73/23/EEC за нисковолтови прибори и разпоредбата за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC, и в съответствие с националното законодателство. Тъй като нашата политика е ориентирана към непрекъсното подобряване на качеството напродуктите, ние си запазваме правото за промяна по всяко време без предупреждение. Този документ е обща инструкция за монтаж, експлоатация и правилно поддържане на нашето оборудване. Даваната информация може да е различна от изискванията в дадена държава или за дадена поръчка.. В този случай, моля обърнете се към найблизкия офис.на T rane.

Slovo úvodem
Následující instrukce k instalaci, provozu a údržběslouží uživateli jako průvodce při instalaci, uvedení do provozu, obsluze a periodické údržbě split systémů MCW, MWW a TTK, TWK. Nejsou zde obsaženy kompletní servisní postupy, nezbytné pro trvalý a úspěšný provoz tohoto zařízení. Uživatel zařízení by si měl zajistit řádný servis prováděný kvalifikovaným technikem nejlépe na základě smlouvy o údržbě, uzavřené se zavedenou servisní firmou.Jednotky jsou dodávány s provozní nebo přepravní náplní a je nutno pomocí elektronické hledačky netěsností zkontrolovat jejich hermetičnost. Na náplň chladiva se standardní záruka nevztahuje.

Připojení na elektrickou síť
1. Veškerá elektrická instalace musí vyhovovat místním a státním předpisům. Typ a umístění hlavních vypínačů musí být v souladu s místními a státními předpisy. Z bezpečnostníchdůvodů instalujte vypínač v blízkosti jednotky tak, aby byl od ní viditelný. 2. Pro elektrickou instalaci používejte pouze měděné vodiče. Svorky jednotky nejsou určeny pro použití jiných typů vodičů. Použití hliníkových vodičů může způsobit galvanickou korozi a případné přehřívání v místech spojů a z toho plynoucí poruchu zařízení. Toto zařízení s namontovaným příslušenstvím odpovídá ustanovenímsměrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC v jejich posledních zněních a je v souladu se státní prováděcí legislativou. Výrobce se snaží o neustálé zlepšování výrobků a vyhrazuje si právo kdykoliv bez upozornění měnit jejich detaily. Tato publikace je obecný průvodce instalací, používáním a řádnou údržbou našich produktů. Zde uvedenéinformace se mohou lišit od specifikací poskytnutých v konkrétní zemi nebo pro konkrétní objednávku. Pokud tato situace nastane, obraťte se na naši nejbližší pobočku.

Všeobecné informace
O této příručce Na příslušných místech této příručky jsou uvedena upozornění. Je nutné, abyste tato varování plně respektovali, a zajistili svou vlastní bezpečnost a řádný provoz zařízení. Výrobce...
tracking img