Pau2010fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAU XUÑO 2010 FÍSICA

Código: 25

Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestións; terán que ser respostas razoadas. Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto. O alumno elixirá unha das dúas opcións

OPCIÓN A C.1.- Doussatélites A e B de masas mA y mB (mA < mB), xiran arredor da Terra nunha órbita circular de raio R; a) os dous teñen a mesma enerxía mecánica; b) A ten menor enerxía potencial e menor enerxía cinética que B; c) A ten maior enerxía potencial e menor enerxía cinética que B. C.2.- Unha onda harmónica estacionaria caracterízase por: a) ter frecuencia variable; b) transportar enerxía; c) formar nós eventres. C.3.- A luz visible abrangue un rango de frecuencias que vai desde (aproximadamente) 4,3·1014 Hz (vermello) ata 7,5·1014 Hz (ultravioleta); ¿cal das seguintes afirmacións é correcta?: a) a luz vermella ten menor lonxitude de onda cá ultravioleta; b) a ultravioleta é a máis enerxética do espectro visible; c) ambas aumentan a lonxitude de onda nun medio con maior índice de refracción có aire.C.4.- Na práctica da lente converxente, debuxa a marcha dos raios se o obxecto se coloca: a) no foco, b) entre o foco e o centro óptico da lente. P.1.- A lonxitude de onda máxima, capaz de producir efecto fotoeléctrico nun metal, é 4500 Ǻ: a) calcula o traballo de extracción; b) o potencial de freado se a luz incidente é de λ = 4000 Ǻ; c) ¿habería efecto fotoeléctrico con luz de 5·1014 Hz.? (Datos:qe = -1,6·10-19 C; h = 6,63·10-34 Js ; 1Ǻ = 10-10 m; c = 3·108 ms-1 ). P.2.- Tres cargas eléctricas de +1 C, están nos puntos A(-1,0), B(0,2) e C(0, -2) (metros): calcula en D(0,0) e en F(2,0); a) o campo eléctrico; b) o potencial eléctrico; c) se en D(0,0) se coloca una terceira carga q´ de +1 C e de 10 g de masa, sometida só á acción electrostática das outras tres, calcula a velocidade coa quechega ó punto F(2,0). (K = 9·109 Nm2C-2; 1 C = 10-6 C) OPCIÓN B C.1.- Segundo a lei de Faraday-Lenz, un campo magnético B induce forza electromotriz nunha espira plana: a) se un B constante atravesa o plano da espira en repouso; b) se un B variable é paralelo ó plano da espira; c) se un B variable atravesa o plano da espira en repouso. C.2.- Se cun instrumento óptico se forma una imaxe virtual,dereita e de maior tamaño que o obxecto, trátase de: a) unha lente diverxente; b) un espello convexo; c) unha lente converxente. C.3.- ¿Cal das seguintes reaccións nucleares é correcta?: 1 1 1 1 a) 235 U  0 n 141 Ba  92 Kr 30 n ; b) 2 H  3 H 4 He  2 0 n ; c) 10 B 0 n  7 Li 2 H 92 56 36 1 1 2 5 3 1 C.4.- Describe brevemente o procedemento empregado no laboratorio para medir a constanteelástica dun resorte polo método estático. P.1.- As relacións entre as masas e os raios da Terra e da Lúa son: MT/ML= 79,63 y RT/RL = 3,66; a) calcula a gravidade na superficie da Lúa; b) calcula a velocidade dun satélite xirando arredor da Lúa nunha órbita circular de 2300 km de raio; c) ¿onde é maior o período dun péndulo de lonxitude l, na Terra ou na Lúa? ( Datos: g0 = 9,80 ms-2; RL = 1700 km).P.2.- A ecuación dunha onda é y(t, x) = 0,2sen(100t – 0,1x); calcula a) a frecuencia, o número de ondas k, a velocidade de propagación e a lonxitude de onda; b) para un tempo fixo t, ¿que puntos da onda están en fase co punto que se encontra en x = 10 m?; c) para unha posición fixa x, ¿para que tempos o estado de vibración dese punto está en fase coa vibración para t = 1s?.

PAU SETEMBRO 2010FÍSICA

Código: 25

Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou practica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestiones; deben ser razoadas. Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto. O alumno elixirá unha das dúas opcións.

OPCIÓN A
C.1.- Cando un raio de luz...
tracking img