Xcdc

Páginas: 3 (511 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2011
TEMA 2:ESTATS D´AGREGACIÓ MATERIA

2. LLEIS DE GASOS (repàs)
Propietats dels gasos

|MAGNITUDS |UNITATS |ALTRES|
|Volum |m3 |1L=1dm3/ 1ml=1cm3 |
|Temperatura |k|T(k)= T(ºC)+273 |
|Pressió |Pa |1atm= 1,013.105 Pa / 1atm=760 mmHg|

Com és molt difícil estudiar-les totes alhora, s´estudiaren per separat, donant lloc [pic]

Si canvien les 3 magnituds, combinem les tres lleis, iobtenim

Si T ct
Si V ct
Si P ct

Observacions:
• gas ideal són tots a baixa T
• la T ha d´anar en k, la P i V és igual, qualsevol igual en els dos membres

3.ECUACIÓ D´ESTAT DE GASOS IDEALS

3. EQUACIÓ D´ESTAT DE GASOS IDEALS

A partir de la ecuació de gasos per a un mol per a varios mols n
R= 0,082 atm.l/k/mol
R= 8,3 J/mol/k (SI)ecuació d´estat
R constant experimental

També es pot introduir la densitat del gas en la ecuació d´estat de gasos ideals:
Demo(Poden preguntar-la com a tal):

Observacions:
▪ les unitats autilitzar en la ecuació dependrán de R utilitzat
▪ c.n= P=1 atm, T=273 K
▪ volum molar:volum que ocupa un mol de qualsevol gas en c.n.=22,4 l.

4. MESCLA DE GASOS
Quan tenim més d´un gas al mateixespai, per exemple l´aire...
Llei de Dalton de les pressions parcials: la pressió total d´una mescla de gasos és la suma de les pressions parcial que exercirien per separat en les mateixes condicionsExpresió matemática de la Llei i demo: per a 3 gasos de mols n1, n2, n3

Si establim la relació entre la P1 i la PT:

P1.V=n1RT dividint ambdues apareix la fracció molar: (=representa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS