Análisis Sobre La Empresa Acerinox

Páginas: 33 (8091 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2012
ACERINOX S.A.

Índex
1. Presentació de l’empresa 1
Dades legals: 1
Dades de tipus general: 2
Dades sobre màrqueting i comercialització: 3
Dades sobre tecnologia i producció: 4
Dades de tipus financer: 6
Dades sobre Recursos Humans: 7
2. Anàlisi de l’entorn 8
3. Estudi de l’estructura interna dels comptes anuals prèvia a l’anàlisi. 10
4. Diagnòstic de la liquiditat i lasolvència de l’empresa. 10
5. Diagnòstic de la viabilitat econòmica de l’empresa. 14
6. Estudi de la memòria. Comentar els següents punts: 15
Breu resum de les bases de presentació dels comptes anuals: 15
Descripció de l’aplicació del resultat: 16
Anàlisi de les següents masses patrimonials: 16
7. Anàlisi de l’Estat de Fluxos D’efectiu en models normals 20
8. Diagnòstic de la rendibilitat del’empresa 21
Annexos 22
Organigrama del Consell d’Administració: 22
Balanç de situació: (en milers d’euros) 23
Gràfic del balanç de situació: 25
Ràtios financeres: 25
PMM econòmic i financer: 26
Ràtios econòmiques: 26
Compte de Pèrdues i Guanys, classificat: 27
Ràtios de Rendibilitat: 28

1. Presentació de l’empresa
Dades legals:
Acerinox es va constituir com a Societat Anònimael dia 30 de Setembre de 1970 per un període temps indefinit. El seu objecte social i activitat principal és la fabricació, transformació i comercialització de productes d’acer inoxidable, ja sigui directament o a través dels seus dependents.
És una empresa que cotitza en borsa, i que forma part d’un grup de societats que presenten estats consolidats. Aquest grup de societats s’anomena GrupAcerinox.
L’empresa està constituïda com a Societat Anònima i compleix totes les característiques mínimes requerides en l’àmbit del marc legal. Així, Acerinox no compleix els requisits necessaris per poder formular els models de comptes anuals abreujats, a més, forma part d’un grup de societats que formula estats consolidats. Per tant, ha de presentar els comptes anuals amb el model normal.

A diad’avui, els accionistes amb una participació igual o superior al 3% del capital d’Acerinox S.A. són Alba Participacions S.A. (24,24%), Nisshin Steel Co. Ltd. (15,3%), Grup Omega (11,841%), Casa Grande de Cartagena S.L. (Lolland, S.L.) (5%), Metal One Corporation (3,755%) Marathon Asset Management LLP (3,123%) i Industrial Development Corporation (IDC) (3,102%).

El Consell d’Administració estàformat pel President, D. Rafael Naranjo Olmedo, el Conseller Delegat, D. Bernardo Velázquez Herreros, 13 Consellers i un Secretari del Conseller.
*Veure Annex Organigrama del Consell d’Administració

El capital social d’Acerinox es fixa en la xifra de 62.326.136,50 euros i està representat per 249.304.546 accions ordinàries amb un valor nominal de 25 cèntims d’euro cada acció. Totes lesaccions estan subscrites i desemborsades. Els objectius de la gestió del capital venen definits per mantenir la capacitat de la Societat per continuar creixent de forma sostinguda, proporcionar un rendiment adequat als accionistes i mantenir una estructura de capital òptima.

Dades de tipus general:
* 1970.- Fundació d’Acerinox S.A.
* 1975.- Fundació de la primera oficina de representació al’estranger (França)
* 1980.- Entrada en el capital de Grupinox.
* 1982.- Entrada en el capital de Roldan S.A.
* 1990.- Fundació de la fàbrica de N.A.S. a Kentucky.
* 1995.- Pressa de control de Roldan S.A. (propietària de Inoxfil S.A.)

En l’actualitat Acerinox és un grup empresarial format per un total de 28 empreses repartides per tot el món, de les quals 24 són empresesl’activitat de les quals és la comercialització de productes d’acer inoxidable, 8 d’aquestes a Espanya i 16 a l’estranger. Les principals empreses del grup són: Acerinox S.A., North American Stainless Inc, Roldan S.A. i Inoxfil S.A..

El grup Acerinox és el segon productor mundial d’acers inoxidables, amb establiments fabrils a Espanya, EUA i Sud Àfrica i una extensa xarxa comercial als cinc...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis sobre la empresa GAP
  • Analisis sobre empresas familiares
  • Analisis de resultados encuesta sobre empresa
  • Informe sobre Análisis de Medios tecnológicos en una Empresa
  • Los 14 Principios de Deming
  • Esquema sobre análisis de responsabilidad social empresarial aplicado sobre las empresas
  • Análisis Sobre La Empresa Monsanto
  • Sobre Empresas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS