Bacterias

Páginas: 3 (699 palabras) Publicado: 9 de octubre de 2009
Microbiologia alimentária
UD 1. Microbiologia básica NA 1. Introducció a la Microbiologia NA 2. Paper deis microrganismes en els aliments NA 3. Cel.lula eucariota i procariota NA 4. Bacteris ).Característiques morfol6giques, NA 5. L1evats biológiques, fisiológiques • Taxonomialclassificació NA 6. Fongs

UDl/NA 4. Bacteris
bacil fisió blnária laténcia soca Gram+ catabolisme

Psmulesclau

psicrótrof

210g ufc/g
glicopeptid taxonomia termodúric

aerobi

enzim

fenotip

1

Característiques morlologiques i esttucturals
Organismes procariotes (unicel.lulars ) deformes i dimensions variables
.~

cocos

Q 00 O
diplococos

00

O

~~')'~j~~~
esporos becteetenc s

~~~~ ..•.
-~-

•..
estafilococos

bactéria flagelada

estreptococos

S\(/,0

/("::?0

vibrioes

Estructura cel·luJar

-

espirilos

bacilos

~~:~!!!

'tA\

http://www.cellsalive.com/cells/bactcell.htm

2

Característiques mortologiques iestructurals

Salmonellaenteritídís

Clostrídíum botutinum

'

.&

_.

Campylobacter jejuní

Staphylococcus aureus

4

Funció de nutrició
Classificació nutricional deis bacteris

Oxidacióde productes orqánics Oxidació de productes inorqánics Oxidació de productes orqánics Oxidació de productes ínorqánics Litotrofs Energia lumínica
Baet. purpúries sulfaützants Bacteris verdessu/fatitzants Cianobacteris

Energia química
ATP

La majoria

oE" ...

Energia química
ATP

Baet.de I'hidrogen Sulfobaeteries incotores Bacteris nitrificants Bacteris ferrificants

=autotrofs;

organotrofs

= heterotrofs

5

Funció de nutrició
La funció de nutrició consísteíx en el conjunt de processos destinats a obtenir. metérie (príncípís ímmedítats í elementsreguladors) í energía amb que mantenír el conjunt de reaccíons químiques própies de la cél.lute (metabolisme) aíxí com les seves actívitats. Polisacárids

Proteines
Greixos

--",==~-~-..

nutrients...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacterias
  • Bacteria
  • bacterias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS