Bloc 2_24_25_26_soluc

Páginas: 5 (1026 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2015
PROBLEMES DE QUÍMICA I FONAMENTS DE QUÍMICA
FACULTAT DE CIÈNCIES
UNIVERSITAT DE GIRONA

CURS 2015-2016
TEMA 2

Tema 2. Enllaç químic
2.4 Teoria de l’enllaç de valència. Hibridacions. Ressonància.

2.4.1. A la molècula d’etanal, C2H4O, quina hibridació té cada àtom de carboni? Pots fer
una aproximació als angles dels seus enllaços?
Angles sp3: aproximadament 109º
Angles sp2: aproximadament 120º2.4.2. Busca la molècula d’estirè i la de naftalè. Quina és la hibridació dels àtoms de
carboni? Es tracta de molècules aromàtiques? Per què?

Estirè: TOTS els àtoms de carboni
tenen hibridació sp2.
És una molècula aromàtica.
Conté un anell aromàtic similar al
del benzè: Hi ha una deslocalització d’electrons π en l’anell.
Naftalè: TOTS els àtoms de
carboni tenen hibridació sp2
És una molèculaaromàtica. Els
electrons π dels dobles enllaços
estan deslocalitzats en els dos
anells.

PROBLEMES DE QUÍMICA I FONAMENTS DE QUÍMICA
FACULTAT DE CIÈNCIES
UNIVERSITAT DE GIRONA

CURS 2015-2016
TEMA 2

2.5 Teoria dels orbitals moleculars: diagrames d’orbitals moleculars
2.5.1 Considera les molècules Ne2 i Ne2+2 . Construeix per a cadascuna d'elles el
corresponent diagrama d'OM i escriu la sevaconfiguració electrònica. A partir d'aquests
diagrames justifica si aquestes molècules poden o no existir, i si és el cas, indica quin
seria el seu comportament magnètic. Dades: Z (Ne) = 10

Ne2

Ordre d’enllaç: 0
La molècula NO existeix

Ne22+

Ordre d’enllaç : 1
La molècula existeix
És diamagnètica : tots els e- estan
aparellats

PROBLEMES DE QUÍMICA I FONAMENTS DE QUÍMICA
FACULTAT DE CIÈNCIESUNIVERSITAT DE GIRONA

CURS 2015-2016
TEMA 2

2.5 Teoria dels orbitals moleculars: diagrames d’orbitals moleculars
2.5.1 Considera les molècules Ne2 i Ne2+2 . Construeix per a cadascuna d'elles el
corresponent diagrama d'OM i escriu la seva configuració electrònica. A partir d'aquests
diagrames justifica si aquestes molècules poden o no existir, i si és el cas, indica quin
seria el seu comportamentmagnètic. Dades: Z (Ne) = 10

Ne2

Ordre d’enllaç: 0
La molècula NO existeix

Ne22+

Ordre d’enllaç : 1
La molècula existeix
És diamagnètica : tots els e- estan
aparellats

PROBLEMES DE QUÍMICA I FONAMENTS DE QUÍMICA
FACULTAT DE CIÈNCIES
UNIVERSITAT DE GIRONA

CURS 2015-2016
TEMA 2

2.5.3. A la figura adjunta teniu representats els diagrames d’orbitals moleculars per a
molècules diatòmiqueshomonuclears senzilles (no s'hi han representat els OM provinents
dels OA 1s).

Contesteu de forma raonada les següents qüestions:
a) Escriviu en el diagrama corresponent la configuració electrònica de les molècules N2 i
O2
b) Comenta de forma raonada si es tracta de molècules diamagnètiques o
paramagnètiques.
c) Calculeu l’ordre d’enllaç per a les molècules i ions següents: a. O2, O2 2- b. N2, N2 –
d)Ordeneu-los per ordre decreixent de distància d’enllaç.
Dades: O (Z=8) i N (Z=7)

a) Configuració electrònica L’únic que han de recordar és que el N2 i el O2 tenen
esquemes diferents, tots dos se’ls hi donen. O2: (σ2s)2 (σ*2s)2 (σ2pz)2 (π2p)4 (π * 2p)2 N2:
(σ2s)2 (σ*2s)2 (π2p)4 (σ2pz)2
b) L’O2 és paramagnètica perquè segons la regla de Hund tindrà els dos electrons de
l’orbital (π * 2p)2desaparellats. El N2 és diamagnètic ja que els té tots aparellats.
c) a. O2 (OE=2), O22- (OE=1) b. N2 (OE=3), N2- (OE=2.5)
d) O22- (OE=1) > O2 (OE=2) > N2- (OE=2.5) > N2 (OE=3)
2.5.4. A partir del diagrama d'orbitals moleculars de la molècula B2, respon a les
preguntes següents tot raonant-les breument (dels dos diagrames del problema anterior,
utilitza el més convenient):
a) Quin és l'ordre d'enllaç?La molècula pot existir
b) Quin serà el seu comportament magnètic?
c) Per la molècula B22- , quin és el seu ordre d'enllaç? I el seu comportament magnètic?
Dades: B(Z=5).
a) Configuració electrònica: B2 (σ2s)2 (σ*2s)2 (σ2px)1 (σ2py)1 Ordre d’enllaç:1
b) Té els dos electrons p desaparellats i serà paramagnètica.
c) B22-: (σ2s)2 (σ*2s)2 (σ2px)2 (σ2py)2 . OE=2. No té e- desaparellats: diamagnètica....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bloc
  • Bloc
  • Bloc
  • bloc de notas
  • bloc de notas
  • Bloc de notas
  • bloc 1
  • Bloc de ayuda

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS