Buero vallejo

Páginas: 64 (15910 palabras) Publicado: 25 de enero de 2011
educació formació professional
grau superior guia informativa 2010

s
Generalitat de Catalunya Departament d’Educació www.gencat.cat/educacio www.xtec.cat/estudis/fp Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Formació professional | Grau superior

Informació general

© Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Edició Servei de Comunicació i Publicacions Disseny gràfic EnricJardí 1a edició Març de 2010 Tiratge 8.000 exemplars Impressió Orriols, SA Dipòsit legal B-13.844-2010

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents • disposar del títol de batxillerat (LOGSE), • haver superat el COU o el PREU, • tenir el títol d’FP2, • disposar de titulació universitària, o • superar la prova d’accés als cicles formatius degrau superior. En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot • cursar un altre cicle formatiu de grau superior, • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement, • per a l’alumnat que hagisuperat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

Per obtenir més informació, podeu consultar • el tutor o la tutora del centre docent, • el portal edu365.cat (http://www.edu365.cat), • la pàgina web del Departament d’Educació (www.gencat.cat/educacio), o • l’Àrea d’Orientació de Formació Professionaldel Departament d’Educació (telèfon 935 516 900).

3

Formació professional | Grau superior

Formació professional | Grau superior

Sumari

6

Activitats físiques i esportives Tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives Administració i gestió Tècnic/a superior en administració i finances Tècnic/a superior en secretariat Agrària Tècnic/a superior en gestió iorganització d’empreses agropecuàries Tècnic/a superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics Arts gràfiques Tècnic/a superior en disseny i producció editorial Tècnic/a superior en producció en indústries d’arts gràfiques

25 Tècnic/a superior en sistemes de telecomunicació i informàtics Energia i aigua 26 Tècnic/a superior en eficiència energètica i energia solar tèrmicaFabricació mecànica Tècnic/a superior en construccions metàl·liques 28 Tècnic/a superior en disseny en fabricació mecànica 29 Tècnic/a superior en òptica d’ullera 30 Tècnic/a superior en producció per fosa i pulverimetal·lúrgia 31 Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica 27 32 33 Fusta, moble i suro Tècnic/a superior en desenvolupament de productes en fusteria imoble Tècnic/a superior en producció de fusta i moble

Indústries alimentàries 46 Tècnic/a superior en indústries alimentàries 47 Tècnic/a superior en vitivinicultura 48 49 Informàtica i comunicacions Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en xarxa Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

7 8 9 10

11 12

Comerç i màrqueting Tècnic/a superioren comerç internacional Tècnic/a superior en gestió comercial i màrqueting 15 Tècnic/a superior en gestió comercial i màrqueting enològic (adaptació) 16 Tècnic/a superior en gestió del transport 17 Tècnic/a superior en serveis al consumidor 13 14 18 19 20 21 Edificació i obra civil Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques Tècnic/a superior endesenvolupament i aplicació de projectes de construcció Tècnic/a superior en realització i plans d’obres Tècnic/a superior en sobreestant en l’àmbit de l’obra civil (adaptació) Electricitat i electrònica Tècnic/a superior en desenvolupament de productes electrònics Tècnic/a superior en instal·lacions electrotècniques Tècnic/a superior en sistemes de regulació i control automàtics

Hoteleria i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El tragaluz, antonio buero vallejo
  • El Tragaluz (Buero Vallejo)
  • Buero Vallejo Fundationnn
  • ANTONIO BUERO VALLEJO
  • Análisis de "la fundación" (a. buero vallejo)
  • Antonio Buero Vallejo
  • Antonio Buero Vallejo
  • biografía Buero Vallejo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS