como se realiza

Páginas: 6 (1344 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2013
Rúbrica
 d’avaluació
 de
 comentaris
 de
 text
 en
 Psicologia
 


 

INDICADORS
 

INTRODUCCIÓ
 

Vida
 
acadèmica
 
de
 l’autor
 

 
(màxim
 7p)
 
Context
 
socio-­‐
cultural
 i
 
científic
 on
 
s’emmarca
 
l’autor
 

 
(màxim
 8p)
 

 

Puntuació
 A
 

Puntuació
 B
 -­‐
 Descriu
 la
 vida
 
acadèmic-­‐científica
 de
 
l’autor
 
cronològicament
 i
 de
 
manera
 molt
 concisa.
 
(7
 punts)
 
-­‐
 Es
 situa
 
perfectament
 l’autor
 
dins
 el
 context
 
científic
 de
 l’època.
 
 
-­‐
 S’emmarquen
 
clarament
 els
 
interessos
 científics
 
de l’autor.
 
-­‐
 S’anomenen
 les
 
aportacions/obres
 
principals
 de
 l’autor
 
en
 la
 psicologia.
 
(8
 punts)
 

-­‐
 Descriu
 la
 vida
 
acadèmic-­‐científica
 de
 
l’autor
 sense
 ordre
 
cronològic
 o
 de
 manera
 
poc
 concisa.
 
(4
 punts)
 
Falta
 una
 de
 les
 3
 
aportacions: 
 
-­‐
 Es
 situa
 l’autor
 dins
 el
 
context
 científic
 de
 
l’època,
 o
 
-­‐
 S’emmarquen
 els
 
interessos
 científics
 de
 
l’autor,
 o
 
-­‐
 S’anomenen
 les
 
aportacions/obres
 
principals
 de
 l’autor
 en
 
la
 psicologia.
 
(4
 punts)
 


 


 


 


  

Puntuació
 C
 

Puntuació
 D
 

-­‐
 Descriu
 la
 vida
 
acadèmic-­‐científica
 de
 
l’autor
 sense
 ordre
 
cronològic
 i
 de
 manera
 
poc
 concisa.
 
(2
 punts)
 
Només
 es
 dona
 1
 de
 les
 
3
 aportacions:
 
 
-­‐
 Es
 situa
 l’autor
 dins
 el
 
context científic
 de
 
l’època,
 o
 
 
-­‐
 S’emmarquen
 els
 
interessos
 científics
 de
 
l’autor,
 o
 
 
-­‐
 S’anomenen
 les
 
aportacions
 principals
 
de
 l’autor
 en
 la
 
psicologia.
 
(2
 punts)
 

-­‐
 Descriu
 la
 vida
 
acadèmic-­‐científica
 de
 
l’autor
 caient
 en
 
l’explicació anecdòtica.
 

 
(0
 punts)
 
No
 es
 dona
 cap
 de
 les
 3
 
aportacions:
 
 
-­‐
 Es
 situa
 l’autor
 dins
 el
 
context
 científic
 de
 
l’època,
 o
 
 
-­‐
 S’emmarquen
 els
 
interessos
 científics
 de
 
l’autor,
 o
 
 
-­‐
 S’anomenen
 les
 
aportacions
 principals 
de
 l’autor
 en
 la
 
psicologia.
 
(0
 punts)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història
 i
 Epistemologia
 de
 la
 Psicologia
 


 


 


 


 


 


 


 

i
 

Rúbrica
 d’avaluació
 de
 comentaris
 de
 text
 en
 Psicologia
 


  

Capacitat
 de
 
síntesi
 

 
(màxim
 10p)
 

-­‐
 Es
 dóna
 només
 la
 
informació
 
necessària
 (idea/es
 
principals)
 de
 
manera
 clara,
 concisa
 
i
 gens
 redundant.
 
(10
 punts)
 


 

 

 

 

INDICADORS
 

Puntuació
 A
 

Puntuació
 B
 

Puntuació
 C 

Puntuació
 D
 

-­‐
 Es
 confronta
 la
 
idea/es
 principals
 del
 
text
 amb
 més
 d’una
 
aportació
 apropiada
 i
 
ben
 argumentada.
 

 

 
(16
 punts)
 
-­‐
 Es
 recolza
 la
 idea/es
 
principals
 del
 text
 amb
 
més
 d’una
 aportació
 
apropiada
 i
 ben...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Como realizar un presupuesto
  • Cómo Se Debe Realizar Un Muestreo
  • Como realizar un ensayo
  • Como realizar instalaciones de cocina
  • Como realizar proyectos
  • Como realizar un estudio de seguridad
  • Como Realizar Tu Tesis
  • ¿como realizar un proyecto?

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS