compravenda

Páginas: 4 (976 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2014
1. ELS LLIBRES DE REGISTRE DE L’IVA

• Llibre de registre de factures expedides.
• Llibre de registre de factures rebudes.
• Llibre de registre de béns d’inversió.
• Llibre de registre dedeterminades operacions intracomunitàries.
Tots els llibres de registre han de dur-se:
- Per ordre de dates.
- Amb claredat i exactitud, sense espais en blanc, interpolacions, ni ratllades.
- Hauriende corregir-se immediatament els errors o omissions en les anotacions comptables.
- Les pagines han de estar numerades correlativament. Els assentament i anotacions es poden ordenar per qualsevolprocediment idoni.


1.1 Llibre de registre de factures expedides
S’anoten les factures una per una, per ordre correlatiu, amb data d’expedició, data de realització de les operacions, nom icognoms, raó social i NIF del destinatari, base imposable, tipus impositiu i quota d’IVA.
Es poden fer anotacions resum, sempre que:
- Els documents estiguin expedits el mateix dia.
- Numeratscorrelativament.
- No sigui obligatòria la identificació del destinatari.
- Es apliquem el mateix IVA.
S’han d’anotar per separat les factures rectificatives i els documents substitutius rectificatius.1.2 Llibre de registre de factures rebudes
Els documents rebuts els numerà el destinatari en el mateix ordre que els ha rebut, i en aquest ordre els anotarà en elllibre d’un en un.
S’anotarà el número de recepció, la data d’expedició, la data de realització (en cas de que sigui distinta a l’anterior), el nom i cognoms, la raó social i el NIF de l’expedidor, labase imposable i, si escau, el tipus i la quota.
Es poden fer assentaments resum, sempre que:
- Es tracti de factures rebudes en la mateixa data.
- Procedeixi d’un únic proveïdor.
- El seuimport individual no superi 500 €, IVA no inclòs.
- L’import total de les operacions amb un mateix proveïdor no excedeixi de 6.000 €, IVA no inclòs.
Es pot anotar una factura en diversos assentaments...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • compravenda
  • Contrato De Compravenda
  • plantilla contracto compravenda

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS