Control industrial i automatizacion

Páginas: 5 (1055 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2012
GUIA d’Exercicis i Problemes

Tema 1.1 : Introducció als automatismes industrials. Control i regulació. Tipus d’automatismes. Llei de comandament. Part de comandament i part operativa. Arquitectures bàsiques dels sistemes de control a llaç obert i a llaç tancat.

(cc) EUETIB-UPC

-1-

Guia de treball
Advertència prèvia

Penseu que heu de treballar individualment i en GRUP; moltes deles activitats només es podran fer si tothom fa la seva part. Quan el treball d’una persona depèn de que els altres hagin fet el seu, i algú d’aquests no el fa, queda manifest el seu desinterès pel grup, la qual cosa impedeix el bon desenvolupament d’una assignatura en la que el treball en equip és una competència que s’ha de treballar i DEMOSTRAR. Altrament, serà difícil superar la matèria.Recorda que la distribució horària de l’assignatura és la següent:
Hores/setmana totals: Hores/setmana presencials Teoria: Hores/setmana presencials Problemes: Hores/setmana presencials Laboratori: Hores/setmana no presencials:

8 1 2 ½ 5

Recorda, tanmateix, que són objectius transversals (competències genèriques) d’aquesta assignatura:

 Treball en equip.  Gestió de recursos d’informació enl’àmbit de l’automatització de processos industrials.

(cc) EUETIB-UPC

-2-

PLA DE TREBALL
Activitat 1

Seqüències

Tipus Dedicació Estimada 00:10

Expositiu Real

Què és una seqüència? Exemple

Una partitura és una representació de les notes posades en un ordre que no es pot alterar: ha de seguir una seqüència. Un llibre de relats (una novel·la) és una representació de caràcters iparaules en un ordre que no es pot alterar: ha de seguir una seqüència. Un CD és un enregistrament ordenat de dades o de música o de caràcters en un ordre que no es pot alterar: ha de seguir una seqüència. Una màquina de cafè és un conjunt de peces que, sota el control d’un sistema electrònic gestiona l’elaboració de cafès. Hi ha un ordre: primer cal introduir les monedes, després ha de veure sil’import és correcte, si ha de tornar canvi, si té producte per fer allò que se sol·licita (potser se li ha acabat el cafè o la llet...), etc. >
Activitat 2

Seqüències

Tipus Dedicació Estimada 00:25

Grup Real

Exercici 1_1 Escriure la seqüència i passos que segueix una màquina de fer cafè. Procediment Cadascú treballa uns 5 o 10 minuts per aportar una solució individual. Passat aquesttemps, cadascú presenta la seva solució als companys de grup. Feta la presentació, entre tots en fan una que tingui el millor de cada proposta i n’elaboren una de conjunta que superi les aportacions individuals. Es poden fer servir algorismes en pseudocodi, diagrames de flux, llistes ordenades d’accions, representació d’estats (màquina d’estats), etc. Entre tots es verifica la viabilitat de laproposta final. Resultat Quan el professor o professora ho indiquin, lliurar-li l’aportació inicial de cadascú i la de grup (5 fulls en total). Avaluació Els grups han lliurat 5 fulls. Tots han participat. El resultat conjunt supera els resultats individuals.

(cc) EUETIB-UPC

-3-

Activitat 3

Seqüències

Tipus Dedicació Estimada 00:20

Expositiu Real

Com podem representar seqüènciesen automàtica? Exemple

Posem el cas d’una màquina que tingui per missió verificar el nombre de vegades que un determinat carril del calaix d’un moble de cuina pot treballar sense espatllar-se.

F D

M

Ens caldrà un mecanisme que obri i tanqui el calaix, repetidament, i que compti quantes maniobres pot fer sense trencar-se. Es té un motor, M1, que gira accionant un sistema biela-manivelaper fer el moviment d’obrir i tancar, un comptador, C, que compta el nombre de maniobres i un de calaix tancat (D). Si el carril es desgasta fins a trencar-se hi ha un detector de “carril trencat”, F, que assenyala aquesta situació. Un polsador, M, posa en marxa el sistema. La seqüència, escrita en text, podria ser: 1. 2. 3. 4. Es polsa M Motor en marxa D, detecta i C, s’incrementa en una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • automatizacion y control industrial
  • Ingenieria en automatizacion y control industrial
  • ingeniero en automatización y control industrial
  • AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL
  • Automatizacion Y Control Electrico Industrial
  • Control 5 higiene industrial I
  • Tecnico nivel superior automatizacion y control industrial
  • Ingeneria automatizacion y control industrial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS